Reageer

Bètafaculteit krimpt met vijftien procent

Om de faculteit Bètawetenschappen financieel gezond te maken zal het personeelsbestand tussen 2011 en 2014 met vijftien procent moeten verminderen. De huisvesting wordt met dertig procent teruggebracht. Interim-decaan Jan van Ree denkt de inkrimping van het personeelsbestand voor een belangrijk deel zonder gedwongen ontslagen te kunnen bereiken. Maandagmiddag werd het personeel ingelicht (foto).

De plannen voor een financieel gezonde toekomst van Bèta staan vervat in het visiedocument ‘Verantwoordelijkheid geven en nemen’ dat Van Ree maandag 29 november heeft gepubliceerd. Aanleiding voor het formuleren van een nieuwe visie was enerzijds de noodzaak om fors te bezuinigen en anderzijds de constatering van een externe commissie eerder dit jaar dat het binnen Bètawetenschappen ontbreekt aan een heldere profilering en aan voldoende samenhang tussen de verschillende onderzoeksgebieden.

Zwakke plek

In het visiedocument wijst Van Ree op de huidige organisatiestructuur van de faculteit als een van de zwakke plekken. Vooral het feit dat zes betrekkelijk grote departementen (Farmacie, Scheikunde, Biologie, Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica) op dit moment de enige bestuurlijke eenheden vormen boven leerstoelgroepen, is een probleem, aldus Van Ree. Hij stelt voor om elk departement onder te verdelen in twee tot vier afdelingen met een eigen hoofd.

Die afdelingshoofden krijgen een duidelijk takenpakket met daaraan gekoppeld een eigen budget, want een van de door Van Ree gesignaleerde knelpunten in de huidige organisatie is een te gering bewustzijn van budgettaire verantwoordelijkheid op het niveau onder het departementshoofd. Verder krijgen ook de directeuren van de negen interdisciplinaire onderzoeksinstituten een duidelijke stem in het kapittel. Zij krijgen geen eigen budget, maar zullen wel nauw bij het beleid betrokken worden.

Scherper profiel

Om het onderzoek binnen Bètawetenschappen een scherper profiel te geven, wordt het beperkt tot drie bij de universitaire focusgebieden aansluitende terreinen, Life Sciences, Earth and Sustainability en Foundation of Natural Science. Dat betekent het einde voor de deelname van de faculteit aan het onderzoek van het Helmholtz Instituut en voor het facultaire onderzoek op het gebied van de informatiekunde en het wiskundeonderwijs (Freudenthal Instituut). Wel zal de faculteit onderzoek in de bètadidactiek ten behoeve van de lerarenopleiding blijven ondersteunen. Dat gaat voortaan rechtstreeks onder de faculteitsdecaan vallen.

Het belangrijkste voornemen op onderwijsgebied is een verhoging van het rendement van de bacheloropleiding van de huidige 45 procent naar minimaal 64 procent. De bachelor blijft de huidige disciplinaire opzet houden, maar wel zal worden bezien of in navolging van het succesvolle TWIN-programma wis- en natuurkunde andere programma’s kunnen worden ingericht, waarin studenten gelijktijdig twee bacheloropleidingen volgen. Het onderwijs in de informatiekunde wordt gestopt. Vanaf 2012 is er geen instroom van nieuwe studenten meer.

Ambitieus

De in het visiedocument voorgestelde maatregelen moeten in 2015 leiden tot een financieel gezonde faculteit met een budget dat tien tot vijftien procent lager ligt dan het huidige. Zonder ingrijoende maatregelen zou de faculteit in 2012 een tekort hebben van liefst twaalf miljoen euro. Om dat tekort weg te werken zullen ook de ondersteunende diensten fors moeten inleveren. Desondanks verwacht Van Ree de gezondmaking van de al jaren door reorganisaties geplaagde faculteit zonder nieuwe reorganisatie tot stand te kunnen brengen.

Omdat het onmogelijk is om de voorgestelde teruggang in het personeelsbestand langs de weg van natuurlijk verloop te realiseren, gaat de faculteit stimuleren dat medewerkers, met name diegenen die niet tot het profiel van de faculteit behoren, vrijwillig ontslag nemen. Het college van bestuur zal de komende vier jaar financieel bijdragen aan de gezondmaking van de bèta’s. Die afspraak wordt vastgelegd in een binnenkort te tekenen convenant tussen college en faculteit.

EH