Begrotingsdebat gaat in januari verder

De discussie in de Universiteitsraad over de begroting 2011 van de UU zal begin januari worden voortgezet. Dat hebben college en raad afgesproken tijdens een ingelaste bijeenkomst op donderdag 16 december.

De extra vergadering vormde het sluitstuk van een hectische week die maandag was begonnen met een negatief advies van de raad over de begroting (foto). Achtergrond voor dat besluit was de bij veel raadsleden levende onvrede over het gebrek aan regie dat het college van bestuur naar hun mening voert bij organisatieveranderingen binnen faculteiten en diensten.

De meer concrete aanleiding was hun gevoel dat het accepteren van de begroting inclusief het bètaconvenant ook acceptatie van de in het visiedocument gemaakte keuzes zou impliceren. Die vrees werd gevoed door de in hun ogen uiterst summiere toelichting op de financiële cijfers. In een brief aan het college zette de raad zijn bezwaren woensdag uiteen, waarna het college nog diezelfde middag door middel van een uitvoerig schrijven reageerde.

Water aan de lippen

De vergadering van donderdag werd door beide partijen gebruikt om het eigen standpunt nader toe te lichten. Diederik Raven (VLAM) beklemtoonde dat de raad zich vooral zorgen maakt over het feit dat medewerkers gebukt gaan onder en steeds verder toenemende werkdruk, terwijl zij niet zien dat op het niveau van het college van bestuur gewerkt wordt aan oplossingen. “Het water staat mensen aan de lippen, er moet sturing komen, want zo kan het niet verder.”

Hoewel collegevoorzitter Yvonne van Rooy en collegelid Hans Amman erkenden dat de toelichting op de begroting wel erg summier was uitgevallen (“dat dubbeltje is gevallen”) ontkende Van Rooy dat het ten aanzien van de werkdruk aan sturing ontbreekt. Zij wees onder meer op de experimenten met een systeem van teaching load in twee faculteiten.

“Dat is wel een mooi voorbeeld”, reageerde docent mediastudies Toine Minnaert (VLAM), “want er is wel een experiment, maar er is geen plan. Door dit experiment bij zes cursussen is de werkdruk elders juist toegenomen.” Verbaasd keer Van Rooy hem aan. “Dat is goed om te horen. We hebben een heel goed functionerende externe communicatie, maar dit voorbeeld maakt duidelijk hoe lastig het is om de interne communicatie goed op orde te krijgen.”

Te weinig regie

Veel tijd werd gebruikt voor de klacht van de raad dat het college te weinig regie voert. Van Rooy zegde een- en andermaal toe dat de komende tijd majeure keuzes aan de orde zullen zijn, niet alleen over het beperken van het aantal focusgebieden, maar ook bijvoorbeeld over de vraag of honours trajecten in de toekomst niet beter op de manier van het Law College binnen de reguliere opleiding kunnen worden georganiseerd. Zij bezwoer de raadsleden dat het college in die discussies zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg zal gaan.

Verhelderend

Na een kleine anderhalf uur kwamen college en raad tot de conclusie dat er weliswaar sprake was geweest van een verhelderend gesprek, maar dat de raadsleden nog niet zover waren dat zij nu al een nieuw advies konden formuleren. Zij gaan eerst onderling overleggen voordat zij begin januari hun standpunt zullen bepalen. Wel zegde raadsvoorzitter Matthias Jorissen toe dat de raad de financiële kant van de begroting dan los zal beoordelen van de discussie over de manier waarop de strategiediscussie gevoerd zal gaan worden.

De bijeenkomst eindigde in Kerstsfeer met een dankwoord van Diederik Raven voor de constructieve manier waarop het college zich tijdens de vergadering had opgesteld. Van Rooy glimlachte opgelucht. “Zo gaan we toch nog met een goed gevoel de feestdagen in.”

EH

Advertentie