College komt U-raad deels tegemoet

Het college van bestuur is bereid om met de U-raad te praten over manieren om de kosten van de overhead verder terug te dringen. In zijn antwoord op de eerder vandaag verstuurde brief van de raad, gaat het college echter niet in op het concrete verzoek van de raad om een teruggang van vijf procent tot 2015.

Dat het college groot belang hecht aan een snelle oplossing van de impasse rond de UU-begroting blijkt wel uit de verzoenende toon van de brief. Met name ten aanzien van de te summiere toelichting op de begroting steekt het college de hand in eigen boezem. “Daardoor kan de indruk ontstaan zijn dat de begroting eenzijdig de nadruk legt op financiële kaders. Dit betreuren wij.”

Ook erkent het college volmondig dat het er blijkbaar nog niet in is geslaagd om medewerkers en studenten te doordringen van omvang van de financiële problemen. “Wij horen graag van uw raad suggesties voor effectieve manieren om binnen de universiteit het besef van urgentie te verhogen.”

Keuzes

Hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd, neemt het college in zijn uitvoerige brief afstand van het verwijt dat de afgelopen jaren te weinig zou zijn gestreefd naar het terugdringen van de overhead. Ook wordt beklemtoond dat er wel degelijk keuzes in onderwijs en onderzoek zijn gemaakt en dat dat ook in de komende jaren zal blijven gebeuren.

Als voorbeeld wijst het college op het al geplande voornemen om in 2011 een mid-term review te houden van de zestien focusgebieden. “Wij zullen volgend jaar een keuze maken welke gebieden wel en welke niet prioriteit in de volgende periode hebben. Deze keuze maken we op universitair niveau, over grenzen van faculteiten heen.”

Convenant

Ten aanzien van het convenant bètawetenschappen erkent het college ronduit dat het in de faculteit nog ontbreekt aan draagvlak voor de in het visiedocument voorgestelde herstructurering. “Maar dat hadden we op dit moment ook nog niet verwacht.” Het college zegt nu eerst de facultaire medezeggenschap haar werk te willen laten doen en het resultaat daarvan af te wachten.”

In een slotwoord schrijft het college te hopen dat zijn reactie aansluit bij de vragen die bij de raad leven. Toegezegd wordt dat komend voorjaar in de kaderbrief die de financiële kaders voor 2012 en verder schetst, een uitgebreide toelichting zal worden opgenomen over de gemaakte keuzes en over de context waarbinnen de begroting tot stand komt.

Overhead

Hoewel in de collegereactie niet wordt ingegaan op het verzoek van de raad om een teruggang van de overhead met vijf procent tot 2015, zegt het college graag bereid te zijn de raad nadere informatie te geven over de ontwikkeling van de overhead, inclusief een vergelijking met de situatie bij andere universiteiten en organisaties.

Komend voorjaar kunnen college en raad dan samen bepalen op welke manier het percentage overhead kan worden teruggebracht. In een extra overleg met de raad op donderdag 16 december zal het college zijn in de brief verwoorde standpunt nader toelichten.

EH

Advertentie