Geesteswetenschappen snijdt dit jaar al in onderwijs

Body: 

De Utrechtse opleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen moeten hun onderwijsprogrammering voor de komende onderwijsblokken versoberen. Die opdracht komt van het faculteitsbestuur dat zware bezuinigingen doorvoert. Zo kunnen cursussen worden samengevoegd of uitgesteld.

De Utrechtse opleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen moeten hun onderwijsprogrammering voor de komende onderwijsblokken versoberen. Die opdracht komt van het faculteitsbestuur dat zware bezuinigingen doorvoert. Zo kunnen cursussen worden samengevoegd of uitgesteld.

Na overleg met het college van bestuur neemt Geesteswetenschappen maatregelen om het dreigende tekort van 2.3 miljoen voor 2012 te lijf te gaan. De faculteit staat voor de komende jaren bovendien nog 1 miljoen extra aan bezuinigingen te wachten, onder meer door de veranderde universitaire bekostigingssystematiek.

Eerder stelde het faculteitsbestuur al met onmiddellijke ingang een vacaturestop in voor de faculteit. Het faculteitsbestuur is zich ervan bewust dat de personeelsstop nu al leidt tot problemen in het onderwijs en de ondersteuning daarvan. Opleidingen hebben de mogelijkheid om het bestuur te vragen toch een vacature te mogen vervullen voor geplande cursussen, maar dit zal per geval worden bezien.

Op veel plaatsen binnen de faculteit moeten er creatieve oplossingen komen om de onderwijsblokken van dit voorjaar te verzorgen met minder personele inzet of door verschuivingen binnen de bestaande formatie. Hetzelfde geldt voor de onderwijsprogrammering van volgend collegejaar 2012-2013; ook daar wordt een versobering gevraagd.

Decaan Wiljan van den Akker schetst een aantal opties voor een matiging in het cursusaanbod. “Sommige cursussen, met name in de latere fase van de bachelor, kunnen iets extensiever. Opleidingen onderzoeken nu of cursussen zijn samen te voegen. Daarbij moeten ze ook over de grenzen van de eigen discipline kijken. Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om cursussen te alterneren: het ene jaar geef je cursus a, het tweede jaar cursus b. Tenslotte sluit ik niet uit dat cursussen waarvoor erg weinig studenten zich inschrijven door middel van tutorials zullen worden gegeven.”

Van den Akker benadrukt dat de studeerbaarheid van het programma voor studenten niet in gevaar mag en zal komen. “Wij blijven uiteraard binnen het OER.” Ook wil hij erop toezien dat het eerste bachelorjaar wordt gevrijwaard van de maatregelen. Tenslotte moeten de opleidingen blijven voldoen aan de uitgangspunten van het studyloadmodel dat hij vorig jaar heeft ingevoerd. Dat systeem stelt maximumeisen aan omvang van groepen en minimumeisen aan het aantal contacturen. De decaan neemt echter waar dat zijn faculteit met een minimum van 12 contacturen –nog steeds het universitaire uitgangspunt binnen het Utrechtse onderwijsmodel- hoger inzet dan de staatssecretaris die recent 10 contacturen als ondergrens aanmerkte. “Dat is misschien nog iets waar we over moeten praten. Kunnen we ons die extra uren veroorloven?”

Het faculteitsbestuur heeft inmiddels alle opleidingen financiële doelstellingen meegegeven voor de versobering van hun onderwijs in 2012. Daarnaast speelt momenteel de discussie over de profilering van de universiteit. Na beraadslagingen met het college, de departementshoofden en de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren eind vorige maand zullen binnenkort drie Taskforces aan het werk worden gezet die de decaan moeten adviseren over de profilering binnen de financiële randvoorwaarden op het gebied van onderwijs, onderzoek en de ondersteuning. Deze werkgroepen krijgen iets meer dan een maand de tijd om daarvoor de eerste contouren aan te reiken. “En daarbij is inderdaad niets taboe”, bevestigt Van den Akker. De consequenties van de plannen voor het onderwijs zullen volgens de decaan echter pas in het cursusjaar 2013-2014 echt merkbaar worden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail