IVLOS-raad vreest voor toekomst bètadidactiek

Body: 

De Raad van het Instituut voor de Lerarenopleiding IVLOS heeft vorige week geweigerd om in te stemmen met het uitvoeringsplan van de voorgenomen reorganisatie. De Raad maakt zich zorgen over de toekomst van het didactiekonderzoek in de faculteit Bètawetenschappen.

De Raad van het Instituut voor de Lerarenopleiding IVLOS heeft vorige week geweigerd om in te stemmen met het uitvoeringsplan van de voorgenomen reorganisatie. De Raad maakt zich zorgen over de toekomst van het didactiekonderzoek in de faculteit Bètawetenschappen.

In het kader van die reorganisatie is dit voorjaar besloten om het IVLOS te integreren in de faculteit Sociale Wetenschappen. De lerarenopleidingen en het didactisch onderzoek op specifieke vakgebieden zouden echter worden ondergebracht in de betreffende faculteiten. Als lichtend voorbeeld voor de nieuwe aanpak gold de manier waarop de didactiek binnen de Bètafaculteit was ondergebracht in het Freudenthal Instituut.

Groot was daarom de schrik binnen het IVLOS, toen daar het rapport bekend werd dat een commissie van twee deskundigen in juli heeft uitgebracht over de toekomst van de Bètafaculteit. In dat advies wordt het Freudenthal Instituut kritisch tegen het licht gehouden en wordt de vraag gesteld of didactisch onderzoek wel in een researchomgeving als die van de Utrechtse bèta's thuis hoort.

‘Het bestaansrecht voor onderzoek in de vakdidactiek is niet wetenschap, maar verbetering van onderwijs’, aldus het rapport. ‘De adviescommissie is van mening dat het ministerie van OCW eigenaar zou moeten zijn en niet de UU.’

KERNHOOGLERAAR

Extra gealarmeerd is men bij het IVLOS door het feit dat de didactiek van de biologie na de reorganisatie van het departement Biologie geen zelfstandige sectie meer is met een eigen hoogleraar, maar onderdeel van het onderwijsinstituut.

“Dat heeft ons verbaasd”, zegt raadsvoorzitter Els Haak, “omdat bij de discussies over de toekomst van het IVLOS iets anders is afgesproken. Er is expliciet toegezegd dat faculteiten met een lerarenopleiding zouden garanderen dat er voor IVLOS-medewerkers die overstappen, voldoende mogelijkheden voor didactisch onderzoek zouden zijn, sterker nog: deze hele operatie was juist bedoeld om een versterking van het vakdidactisch onderzoek tot stand te brengen.

“Binnen een onderwijsinstituut lijken die mogelijkheden ons niet erg groot, maar bij Biologie is de nood kennelijk zo hoog dat men geen kans ziet om de toezegging na te komen. En dat terwijl de hoogleraar vakdidactiek Biologie al in een eerder stadium was wegbezuinigd, cq. niet vervangen.

"Gezien de financiële problemen van de Bètafaculteit vragen wij ons trouwens af of binnen andere onderdelen niet soortgelijke problemen dreigen. Wij hebben het college van bestuur indertijd gevraagd om in noodgevallen financieel garant te staan, maar dat vond men niet nodig. Nu lijkt het er sterk op dat ook de twee hoogleraren vakdidactiek scheikunde en natuurkunde, die binnenkort met pensioen gaan, niet vervangen zullen worden."

HARDE GARANTIES

Tijdens de bespreking van het uitvoeringsplan van de reorganisatie in de Instituutsraad bezwoer decaan Koops van Sociale Wetenschappen de aanwezigen vorige week dat er geen reden voor zorg is. De raadsleden maakten hem echter duidelijk dat zij alleen genoegen nemen met harde garanties voor het behoud van vakdidactisch onderzoek in de Bètafaculteit.

“Op zich hebben wij geen problemen met het uitvoeringsplan”, zegt Haak, “en we hebben de decaan dan ook gezegd dat hij wat ons betreft door mag gaan met de voorbereidingen. Hij mag alleen niet tot plaatsing van medewerkers overgaan zolang wij niet met het uitvoeringsplan hebben ingestemd. Want de toekomst van de vakdidactiek is voor ons wel een hard punt.

“Ook binnen Geesteswetenschappen zien we voorlopig meer goede bedoelingen dan concrete investeringen. Ik kan het tegenover mijn achterban echt niet verantwoorden om zonder garanties voor de vakdidactiek akkoord te gaan met de reorganisatie.”

KOOPS: GEEN REDEN VOOR ZORG

Hoewel decaan Koops de opstelling van de raad betreurt, heeft hij er ook begrip voor. “Als er binnen Bèta echt dingen zouden gebeuren die in strijd zijn met de afspraken in het reorganisatierapport, dan zit ik als verantwoordelijke voor de reorganisatie met een groot probleem. Ik ben daarom meteen naar de rector-magnificus gestapt en hij heeft me bezworen dat er geen reden voor zorg is.”

Dat Biologie de leerstoel vakdidactiek heeft opgeheven is voor Koops geen bewijs dat de IVLOS-raad gelijk heeft. “Ik kan mij voorstellen dat met het liever anders had gezien, maar zo lang er bij Biologie binnen de lerarenopleiding ruimte blijft voor onderwijs in samenhang met onderzoek, en dat blijft zo naar mij is verzekerd, is de situatie volledig in lijn met de intenties van de reorganisatie. Ik hoop de IVLOS-raad daarvan te kunnen overtuigen.”

WAARLO: TWIJFEL

Bijzonder hoogleraar biologiedidactiek Arend Jan Waarlo vraagt zich af of dat Koops gemakkelijk zal lukken. “Ik heb grote twijfel of de garanties in het reorganisatierapport ten aanzien van vakdidactisch onderzoek bij Biologie kunnen worden waargemaakt. Na het vertrek van kernhoogleraar Boersma is weliswaar een nieuwe groep gevormd, maar dat is geen leerstoelgroep.

“Koops heeft gelijk dat de nieuwe groep zowel een onderwijs- als een onderzoekstaak krijgt, maar het probleem is dat de inbreng van Biologie tot nu toe beperkt is gebleven tot docenten. Ik ben al een tijdlang in discussie met de leiding van Biologie en van het Freudenthal Instituut, maar mij is nog steeds niet duidelijk of de voor het onderzoek toegezegde formatie wordt vrijgegeven. Ik denk dat men bij Biologie hoopt dat het IVLOS dat gaat betalen, maar dat is volstrekt in strijd met de intenties van het reorganisatierapport.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail