Rebobestuur hoopt op medewerking bonden bij reorganisatie

Body: 

De Utrechtse vertegenwoordigers van de vier ambtenarenbonden besluiten half november of zij hun boycot van het periodiek overleg met het college van bestuur in december zullen onderbreken. Op de agenda staat dan het reorganisatieplan van de ondersteuning van Rechtsgeleerdheid.

De Utrechtse vertegenwoordigers van de vier ambtenarenbonden besluiten half november of zij hun boycot van het periodiek overleg met het college van bestuur in december zullen onderbreken. Op de agenda staat dan het reorganisatieplan van de ondersteuning van Rechtsgeleerdheid.

De boycot van het zogeheten Lokaal Overleg door de bonden is een gevolg van het afwijzen van het CAO-akkoord eind oktober. Uit protest tegen de weigering van de universiteiten om in te stemmen met de overeengekomen salarisverhoging van een half procent, hebben de vertegenwoordigers van de bonden aan alle universiteiten besloten om het overleg met hun college van bestuur voorlopig op te schorten.

Omdat het Lokaal Overleg instemmingsrecht heeft op reorganisatieplannen zou het niet doorgaan van de vergadering in december onvermijdelijk leiden tot uitstel van de reorganisatie.  In de vergadering van de faculteitsraad van Rebo deden zowel het bestuur als de raadsleden daarom een dringend beroep op de bonden om de vergadering van december door te laten gaan.

Zij wezen met name op het feit dat de medewerkers nu al lange tijd wachten op duidelijkheid over hun toekomst. Omdat pas na instemming van het Lokaal Overleg tot plaatsing van de medewerkers in de nieuwe organisatie kan worden overgegaan, zou uitstel tot nog meer onzekerheid leiden, aldus bestuur en raad.

Besparing

Uit het concept-reorganisatieplan, waarvan de hoofdlijnen dinsdag door decaan Kummeling aan het personeel zijn gepresenteerd, blijkt dat de ondersteuning van het departement Rechten teruggaat van ruim 75 naar precies 61 full-time arbeidsplaatsen. Op jaarbasis moet de reorganisatie leiden tot een besparing van een kleine zeven ton.

De teruggang in aantal medewerkers wordt deels bereikt door het beëindigen van alle tijdelijke aanstellingen en door medewerkers van 61 en ouder een speciale regeling aan te bieden. Gevolg is dat het aantal medewerkers dat als gevolg van de reorganisatie met ontslag bedreigd wordt, volgens Kummeling “waarschijnlijk minder dan tien” zal bedragen.

Duidelijkheid

Om de medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun toekomst hoopt het Rebobestuur op de medewerking van de bonden. Ronald Oosting, Abvakabo-vertegenwoordiger in het Lokaal Overleg, is echter niet erg onder de indruk van dat argument. “Als het besluit over de reorganisatie wordt uitgesteld, kunnen er in de tussentijd ook geen mensen worden ontslagen. In die zin is van nadeel voor de medewerkers dus geen sprake.

“Natuurlijk begrijp ik dat men graag snel duidelijkheid wil, maar die duidelijkheid kan het bestuur de medewerkers volgens mij ook nu al wel geven. Ik weet dat dat formeel pas mag gebeuren na onze instemming, maar je maakt mij niet wijs dat je uit het reorganisatieplan niet kunt afleiden wie er wel en niet met ontslag bedreigd is.”

Oosting verwacht dat hij en zijn collega’s in het Lokaal Overleg midden november zullen beslissen of zij de vergadering zullen laten doorgaan. “Maar als we dat doen, dan is dat niet omdat we het eens zijn met de argumenten van het Rebobestuur, maar omdat we vrezen dat we onze leden door de boycot in ander opzicht te veel benadelen, bijvoorbeeld doordat dan onduidelijk blijft waaraan de arbeidsvoorwaardengelden volgend jaar zullen worden besteed.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail