Bachelor-Master start in 2002

Body: 
Faculteiten krijgen nog twee jaar de tijd om zichvoor te bereiden op de invoering van het bachelor-mastermodel. Datblijkt uit de jongste versie van het universitaireOntwikkelingsplan 2001-2005.

In het nieuwe stuk geeft het college van bestuur voor het eerstduidelijk aan hoe de toekomstige studieopzet in haar visie moetworden ingericht. Meest opvallend is de keuze voor een bredebachelor-fase, die qua opzet nogal lijkt op het curriculum van hetUniversity College. Alle opleidingen worden geacht cursussen teontwikkelen, waaruit studenten een keuze kunnen maken. Weliswaarkiezen universitaire studenten in tegenstelling tot hun collega'sop het UCU ook in de toekomst voor n hoofdvak (major). Maar aan datvak en aan vakken in het verwante cluster (alfa, bta, gamma,bio-medisch) hoeft straks niet meer dan de helft van de tijd teworden besteed.

Een kwart van de studietijd is in de voorgestelde opzet bestemdvoor vakken uit de zogeheten academic core, zoals methoden enstatistiek, taalvaardigheid en wiskunde. Het laatste kwarttenslotte kunnen studenten straks geheel naar eigen inzichtinvullen met een keuze uit alle zeshonderd beschikbare cursussen.Omdat dat ook extra cursussen uit de sfeer van het hoofdvak kunnenzijn, wordt daarmee volgens het college het bezwaar ondervangen datstudenten in de toekomst geen gedegen opleiding meer zouden kunnenvolgen in n bepaald vakgebied. Onduidelijk is nog in hoeverre denet geherstructureerde opleidingen voor arts en dierenarts in denieuw voorgestelde structuur passen.

Een tweede opvallende koerswijziging is dat er in de plannen eenrigoureus einde wordt gemaakt aan massale onderwijsvormen. Elkestudent volgt in de eerste drie jaar 24 cursussen in groepen vanmaximaal 25 deelnemers. Om de gewenste structuur te verwezenlijkenmoet in de hele universiteit n uniform blokkensysteem wordeningevoerd. Ook voor de masterfase is een soortgelijke opzetontwikkeld. In die fase zijn onderwijsgroepen nooit groter dan tienstudenten. Het college houdt blijkens de notitie overigens metnadruk vast aan de gedachte dat elke bachelor in beginsel moetkunnen 'opgaan' voor een mastertitel.

Uit het stuk, dat overigens nadrukkelijk is bedoeld alsdiscussiestuk voor de Universiteitsraad, blijkt dat er op nogzoveel terreinen onduidelijkheid bestaat dat invoering van eenbachelor-masterstelsel op zijn vroegst in 2002 mogelijk is. Voor deinvoering verwacht het college een bedrag van dertig miljoen guldennodig te hebben.

EH