Bedrijf wil liever HBO'er dan academicus

Body: 
Voor het vervullen van vacatures zal hetbedrijfsleven in 55 procent van de gevallen een HBO'er aantrekken.Bij slechts vijf procent van de vacatures wordt naar een academicusomgezien. Dat blijkt uit een - in opdracht van de Volkskrantuitgevoerde - NIPO-enquête, die afgelopen woensdag werdgepubliceerd.

Er is bij bedrijven vooral vraag naar technici en economen.Opmerkelijk is dat er méér vraag is naar socialewetenschappers dan naar informatici. De behoefte aan alfa's enjuristen is gering, aldus het onderzoek.

De enquête werd ingevuld door personeelsfunctionarissen van77 bedrijven uit de publieke en private sector. De uitkomst laatzien dat aan HBO'ers meer relevante kwaliteiten wordentoegeschreven dan aan universitair opgeleiden. "De deelnemersdichtten de academicus weliswaar 'snelheid van begrip' en een'innovatieve houding' toe, hij geldt ook als eigenwijs enonpraktisch", aldus de Volkskrant.

Volgens de respondenten heeft de doctorandus-titel zijn glansverloren door de hordes doctorandi die de universiteit verlaten. Opde krappe arbeidsmarkt heeft bovendien de doctorandus "geenverpletterende indruk" gemaakt waar hij de werkvloer moest delenmet HBO'ers, veronderstelt de Volkskrant. Dat een beginnend HBO'erzo'n 300 gulden minder salaris krijgt dan een WO'er vermeldt deVolkskrant niet, maar zal zeker een rol spelen bij die voorkeurvoor HBO'ers.

Werkgevers stellen het op prijs als doctorandi hun studie snelvoltooien en als ze nevenactiviteiten hebben gedaan die verwantzijn aan hun studie. Bestuurswerk of een buitenland-stage wordenóók zinvol gevonden, maar aan vrijwilligerswerk of eenpoetsbaantje wordt nauwelijks waarde toegekend.

Meer dan voorheen zouden universiteiten moeten opleiden voor dewetenschap of voor topfuncties in het bedrijfsleven. Concurrentietussen universiteiten moet daarbij niet uit de weg gegaan worden,vindt bijna zestig procent van de respondenten. En: universiteitenmoeten zichzelf beter verkopen, want nog eens zestig procent vindtdat ze daar nu te weinig van bakken.

AH