Beroep moeder bepaalt carriere dochter

Body: 
Dochters laten zich in hun beroepskeuze sterkerleiden door het voorbeeld van hun moeder dan door dat van hunvader, ook al heeft die laatste een beroep met veel status. Datconstateert onderzoekster Sylvia Korupp uit de analyse vanenquêtes die in de jaren negentig in Nederland zijngehouden.

Uitgangspunt voor het onderzoek van Korupp was het feit dat instudies naar de relatie tussen het beroep van ouders en dat van hunkinderen vaak uitsluitend naar het werk van de vader wordt gekeken.Nu steeds meer vrouwen werken, is het echter goed denkbaar dat hunbaan een zeker zo grote invloed heeft op de opleiding en deberoepskeuze van hun kinderen.

De onderzoekster gebruikte voor haar onderzoek onder andere deNederlandse Familie Enquête 1992-1993 en constateert dat erten aanzien van de opleiding die kinderen kiezen geen sprake is vanverschil in invloed tussen het werk van moeders en dat van vaders.Opvallend is wel dat als moeders na de geboorte van hun kinderenwerk krijgen met een lagere status dan ze voorheen hadden, dat eennegatieve invloed heeft op de opleidingsniveau van de kinderen. Dielaten zich in hun loopbaankeuzes kennelijk meer leiden door hethuidige beroep van hun moeder dan door haar eerdere loopbaan.

Is er bij de keuze voor een opleiding dus geen sprake vanduidelijke verschillen tussen de invloed van vaders en moeders, bijde beroepskeuze van de kinderen is dat wel het geval. In eersteinstantie blijkt het werk van de vader weliswaar bepalend te zijnvoor de beroepskeuze van zowel zonen als dochters. Maar naarmate delaatsten langer werken, wordt de invloed van het beroep van hunmoeder snel groter. Op den langen duur blijkt deberoepscarrière van dochters zeer sterk te zijn gerelateerdaan de status van het werk van hun moeder. Dat zou éénvan de verklaringen kunnen zijn voor het feit dat vrouwen vaak opeen bepaald niveau blijven hangen en dat zowel in het bedrijfslevenals in ambtelijke organisaties nog maar zo weinig vrouwendoorstoten naar topposities.

Zoals mocht worden verwacht treden zonen vrijwel uitsluitend inhet voetspoor van hun vader en is de invloed van het werk van demoeder op hun loopbaan verwaarloosbaar. Kennelijk is er binnengezinnen sprake van twee vormen van mobiliteit, constateert Korupp,waarbij een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen eenmannelijk en een vrouwelijk patroon van'bezigheidsreproductie'.

EH