Bezuinigen treffen universiteit én student

Body: 

De universiteiten moeten de komende jaren zo'n 300 miljoen gulden bezuinigen. Dat blijkt uit de eersteonderwijsbegroting van minister Hermans, die afgelopen dinsdag -Prinsjesdag - werd gepresenteerd. Ook studenten worden niet wijzervan de begroting. Weliswaar geeft Hermans de komende jaren 73 miljoen gulden extra uit aan studiefinanciering. Maar tegelijkhaalt hij eenzelfde bedrag binnen door het collegegeld met zo'n vijftig gulden per jaar te verhogen.

Hermans gaat de afspraken uit het regeerakkoord zonder mankerenuitvoeren. Dat betekent voor de universiteiten en de studenten datzij moeten meebetalen aan de bezuinigingen die de geheleoverheidssector zijn opgelegd.

Het extra geld voor studiefinanciering gaat Hermans gebruikenvoor het versoepelen van de leeftijdsgrens. Nu verliest een studenthet recht op beurs of lening als hij 27 jaar wordt. Straks behoudthij dat recht, als hij maar vóór zijn 25-ste aan destudie begonnen is. Dat kost 35 miljoen. De verhoging van deprestatienorm in het eerste jaar gaat niet door, en dat kostHermans 28 miljoen. Daardoor houdt een student die in zijn eerstejaar tenminste 21 studiepunten haalt zijn beurs. Ritzen had dienorm willen verhogen naar 28 punten. Nog eens 10 miljoen gulden isHermans kwijt aan mildere regels voor eerstejaars met eenaanvullende beurs. Als die niet genoeg punten halen, hoeven zevoortaan alleen hun basisbeurs, en niet ook nog hun aanvullendebeurs terug te betalen.

De universiteiten moeten in 1999 rekenen op een bezuiniging van25 miljoen gulden; in het jaar 2002 is dat bedrag opgelopen totruim 100 miljoen. Deze bedragen komen bovenop een bezuiniging van200 miljoen die het vorige kabinet de universiteiten al hadopgelegd. Voor Utrecht komt dat naar verwachting neer op eenkorting die zal oplopen van 3 à 4 miljoen gulden komend jaartot minstens twintig miljoen in 2002. Meer duidelijkheid daaroverkrijgt de UU eind deze week van het ministerie.

Daarnaast hangt de universiteiten nog een korting boven hethoofd op het gebied van de ziektekosten. Het kabinet wil namelijkdat de overheidssector - waaronder de universiteiten - minder gaatmeebetalen aan de ziektekostenverzekering van haar werknemers. Eenbedrag daarvoor is nog niet in de begroting opgenomen.

Hoeveel Hermans per saldo voor de OV-kaart kwijt is, staat nogevenmin vast. Dat studenten de keus houden tussen een week- of eenweekendkaart, kost hem 170 miljoen gulden méér dan ervorig jaar voor de kaart was uitgetrokken. Ritzen ging er destijdsnog van uit dat hij een goedkoop contract met deopenbaar-vervoersbedrijven kon sluiten,zonder vrije keus.

Een deel van de extra uitgaven komt ooit terug in de kas van hetministerie. Studenten die niet genoeg punten halen, moeten in detoekomst namelijk niet alleen hun basisbeurs, maar ook de kostenvan hun OV-kaart terugbetalen. Dat gaat hen ongeveer 85 gulden permaand kosten. Maar het ministerie kan de opbrengst van dezemaatregel pas ver na het jaar 2000 boeken.

HOP, HO