Brandwonden geven nog jaren emotionele problemen

Body: 
Een op de drie patiënten die met brandwonden ineen ziekenhuis zijn verpleegd, heeft één à twee jaarlater nog last van ernstige psychische problemen. Oorzaak is debijna ondragelijke pijn van de behandeling in hetziekenhuis.

Dat concludeert dr. Lucien Taal in het proefschrift Thepsychological aspects of burn injuries, waarop hij vorige weekpromoveerde. Taal, in het dagelijks leven onderzoeker bij hetBrandwondencentrum in Beverwijk, bestudeerde de acute en chronischeverwerkings- en aanpassingsklachten van de ruim 1500 patiëntenmet brandwonden die jaarlijks in een Nederlands ziekenhuis wordenopgenomen.

Hij ontdekte dat bij ontslag uit het ziekenhuis ongeveer veertigprocent van de patiënten last heeft van ernstigeslaapproblemen, die nauw samenhangen met de pijn die door debehandeling is veroorzaakt. Bij een groot aantal patiëntenheeft die regelmatig terugkerende pijn gezorgd voor een staat vanpermanente gespannenheid met als gevolg een vicieuze cirkel vanpijn, stress en angst voor nieuwe pijn. De problemen worden nogverergerd door het feit dat er gedurende de brand zelf ook vaak alsprake is geweest van extreme angstgevoelens.

Een bijkomend probleem is dat slechts een op de vierslachtoffers van branden in een van de drie Nederlandsebrandwondencentra wordt opgenomen. In de algemene ziekenhuizenbestaat onvoldoende voeling met de noden van slachtoffrs vanbranden, constateert Taal. Uit zijn onderzoek blijkt dan ook dateen kwart van de patiënten die voor brandwonden in eenalgemeen ziekenhuis zijn behandeld, ontevreden is over zowel degang van zaken bij de opname als over het gebrek aan aandacht voorhun emotionele toestand bij het ontslag uit het ziekenhuis.

EH