CvB: vertrouwen in UMC

Body: 
Het college van bestuur van de Universiteit Utrechtgaat ervan uit dat onderwijs en onderzoek in de faculteitGeneeskunde geen schade zullen ondervinden van de aangekondigdebezuinigingen in het UMC. Dat verklaarde rector-magnificus Voormamaandag in een commissie van de Universiteitsraad.

De rector sprak deze geruststellende woorden in antwoord opvragen van raadsleden, die bezorgd zijn over de gevolgen van devorige week aangekondigde bezuinigingen. Het bestuur van het UMCmaakte toen met als motto 'Durven kiezen' een pakket maatregelenbekend waarmee het onlangs geopenbaarde tekort van bijna dertigmiljoen gulden moet worden aangepakt. De ingrepen zijn vooralgericht op de klinische groepen die direct met patiƫntenzorgte maken hebben, maar ook delen van het voormalige facultaireonderzoek zullen moeten bloeden. Bovendien bestaat de vrees dat dezwaarst getroffen groepen, zoals de divisie Interne Geneeskunde,die miljoenen guldens moet inleveren, hun problemen deels op hetonderwijs moeten afwentelen.

Prof.dr. J. Marx vroeg zich af of het voor het college vanbestuur van de universiteit acceptabel is dat goed onderzoek,gefinancierd uit facultaire middelen, wordt gekort of zelfsopgeheven, terwijl tegelijkertijd dure prestigeprojecten, zoals hetonlangs in het Wilhelmina Kinderziekenhuis geopende SylviaTothcentrum, ongemoeid zijn gelaten.

"De Raad van Bestuur heeft toegezegd dat de corebusiness nietzal worden aangetast. Daar vertrouw ik op", antwoordde rectorVoorma. "Er wordt gesneden in kleine onderzoeksgroepen waardoor hetprofiel van de Utrechtse faculteit niet wordt geraakt. Bovendien iser een goede reservering gepleegd voor nieuw onderzoek." CollegelidKardux vulde aan dat de taak van het CvB zich beperkt tot toezichtop het onderwijs en onderzoek. "Ons is verzekerd dat aan de totaleomvang daarvan niet wordt getornd."

Ook binnen het ziekenhuis is onrust ontstaan over deaangekondigde maatregelen. In een vergadering van het Stafconvent,de vertegenwoordiging van het personeel dat rechtstreeks betrokkenis bij de patiƫntenzorg, is deze week bezwaar gemaakt tegenhet feit dat de maatregelen vrijwel zonder voorafgaand overleg zijnopgelegd. Voor een aantal zwaar getroffen divisies is inmiddels eenweek uitstel bedongen. In die week kunnen zij de Raad van Bestuureen alternatief voorstel doen om de opgelegde bezuiniging tehalen.

Ook prof.dr. H. Jongsma van de afdeling Medische fysiologie enSportgeneeskunde, hekelt de handelwijze van de Raad van Bestuur.Zijn groep wordt vergeleken met andere voormalig facultaire groepenzwaar getroffen. "Ik realiseer me dat er bezuinigd moet worden,maar je kunt niet zo maar 230.000 gulden bij een groep weghalenzonder duidelijk plan over wat er met het onderwijs en hetonderzoek moet gebeuren. Dat heb ik de Raad van Bestuur ookduidelijk gemaakt. Het was handiger geweest als er eerst een planvan aanpak was gemaakt, voordat deze maatregelen in de openbaarheidwaren gebracht. Dat had veel onrust kunnen voorkomen."

EH

Zie ook het Redactioneel (Rubrieken) en'Bezuinigingsplan UMC wekt verbijstering" (Achtergrond)