Decaan Tieleman (GGL) toch herbenoemd

Body: 
Decaan Tieleman van de faculteit Godgeleerdheid is toch in zijnfunctie herbenoemd. De benoeming was omstreden omdat vanuit defaculteitsraad, die een adviserende stem in de benoeming heeft,negatieve geluiden waren te vernemen. De koers die Tieleman heeftingezet, wordt niet faculteitsbreed gedragen. Het nieuwe jasjewaarin de opleiding gegoten wordt, zou het theologische vakmanschapaantasten en de plannen voor de inrichting van een bachelor enmasterfase zouden niet stroken met de wensen van een groot deel vande huidige studenten. Officieel was de ambtstermijn van Tieleman op1 september afgelopen.