Diabetes kerntaak voor huisarts

Body: 
De zorg voor diabetespatiënten zou voor iederehuisarts een vanzelfsprekende kerntaak moeten zijn. Dat betoogdeprof.dr. G. Rutten dinsdag in zijn oratie als bijzonder hoogleraardiabetologie in de huisartsgeneeskunde.

Nederland telt rond een half miljoen mensen met diabetes,waarvan een deel dat overigens nog niet weet omdat de ziekte langetijd kan verlopen zonder klachten of symptomen. Maar ook mensen vanwie de diabetes wel bekend is, kunnen zich prima voelen. Datbetekent dat behandelaars een zorgvuldige afweging moeten makentussen de medische noodzaak van een behandeling en de invloeddaarvan op de kwaliteit-van-leven van de patiënt.

Omdat huisartsen als geen ander op de hoogte zijn van de socialeomstandigheden en de overige ziekten van diabetespatiënten envan hun bereidheid om adviezen op te volgen, zijn zij volgensRutten bij uitstek in staat om die goede diabeteszorg te bieden.Hij noemde het dan ook schrikbarend dat sommige huisartsen nietweten hoeveel mensen met een al bekende diabetes in hun praktijkaanwezig zijn.

Tegelijkertijd constateerde Rutten dat ook huisartsen die huntaak in dit opzicht wel serieus nemen, niet in staat zijn om geziende complexiteit van de ziekte in hun eentje volledig passendediabeteszorg te verlenen. Rutten pleitte daarom voor wat hij'disease-management' noemde, met onder meer veel aandacht voor eengoede samenwerking van huisartsen met andere hulpverleners in eendiabetesteam. Een probleem is echter dat de huidige financieringvan de gezondheidszorg die samenwerking juist belemmert, aldusRutten. Hij riep overheid en zorgverzekeraars op om dezebelemmeringen uit de weg te ruimen. Ook pleitte hij voor meerwetenschappelijk onderzoek, onder meer naar de effectiviteit vanadviezen die op dit moment aan diabetespatiënten wordengegeven.

EH