Diergeneeskunde streng voor wachttijders

Body: 
Studenten diergeneeskunde krijgen alleen eenfinanciële tegemoetkoming in verband met de wachttijd voor deco-assistentschappen, als zij niet langer dan vijf jaar als studentstaan ingeschreven. Een verzoek van studenten om deze regeling opte rekken, werd vorige week door het faculteitsbestuur van de handgewezen.

De zogeheten coulanceregeling is bedoeld voor studenten die alsgevolg van de wachttijden voor sommige co-schappen in de knel komenmet hun studiefinanciering en die geen aanspraak kunnen maken op deuniversitaire afstudeerregeling. Het gaat daarbij vooral omstudenten die ouder zijn dan 27.

De faculteit stelt aan de betreffende studenten in principe eentegemoetkoming ter beschikking ter hoogte van de basisbeurs.Voorwaarde is echter dat er geen sprake is van studievertraging(meer dan vijf jaar studeren) door eigen toedoen.

Het bestuur en de studenten in de faculteitsraad discussieerdenvorige week over de vraag, hoe om te gaan met studenten diewél langer dan vijf jaar studeren omdat ze pas in tweede ofderde instantie zijn ingeloot na in de tussentijd een andere studieals parkeerstudie te hebben gevolgd. Volgens de faculteit komendeze studenten niet in aanmerking voor financiële compensatieomdat zij immers ook geen recht hebben op extra studiefinanciering.Tastbaar gevolg van deze opstelling is dat tot nu toe maaréén van de zeventien ingediende aanvragen om steun konworden toegewezen.

De studenten vonden in eerste in stantie dat iedereen die destudie diergeneeskunde voldoende snel doorlopen heeft ook rechtheeft op compensatie. Na enige discussie toonden de studenten zichbereid om hun eis te beperken tot het ophogen van het aantalgestudeerde jaren van vijf naar zes. Omdat twee van de zevenpersoneelsleden in de raad het studentenstandpunt onderschreven,zegde decaan prof.dr. A. Cornelissen toe de al sinds mei slependezaak nog éénmaal te willen heroverwegen. Hij noemde dekans dat het bestuursteam overstag zal gaan echter uiterstgering.

EH

Zie ook de Opinie