Discussie-site over Troonrede en kabinetsplannen

Body: 
Op Prinsjesdag is op de site van het Forum voor DemocratischeOntwikkeling een discussie gestart over onder meer Troonrede enkabinetsplannen. Het 'Forum' is ingesteld door het Ministerie vanBinnenlandse Zaken als platform voor discussies over democratischebeginselen, met als doel een Agenda voor de Toekomst samen testellen: hoe ontwikkelen we democratisch bewustzijn, hoe kunnendemocratische deugden als tolerantie, gemeenschapszin ensolidariteit binnen diverse maatschappelijke gremia bevorderdworden, etcetera. Vijftien prominente Nederlanders zullen aan hetdigitale debat rondom Prinsjesdag deelnemen. U kunt dit debatvolgen of er eveneens aan deelnemen via Internetadres:http//:www.forumdemocratie.nl.