'Extra geld voor onderzoek niet versnipperen'

Body: 
Extra geld voor wetenschappelijk onderzoek moet nietsimpelweg uitgesmeerd worden over alle universiteiten. Er zijnkeuzes nodig om "echt een vuist" te kunnen maken. Dat vindt deAdviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Deze raadziet twee grote knelpunten in het wetenschappelijk onderzoek: hetsluit te weinig aan bij de kennisbehoefte van de samenleving en eris te weinig ruimte voor vernieuwend onderzoek.

Die knelpunten zijn met het huidige beleid niet op te lossen. Deafgelopen jaren heeft het kabinet nieuwe behoeftes steedsbeantwoord met nieuwe investeringsprogramma's. Dat werktversnippering in de hand. Ook het toevoegen van geld aan deuniversitaire budgetten werkt niet. In plaats daarvan moetNederland "op een aantal welgekozen terreinen echt een vuistmaken", vindt de AWT.

De AWT heeft vooral zijn oog laten vallen op de opbrengsten vanhet aardgas, die zijn ondergebracht in het zogeheten ICES-fonds. Dekomende vier jaar wordt een miljard gulden daarvan besteed aan dekennisinfrastructuur. Dat biedt kansen om onderzoek waar de meestebehoefte aan is flink te stimuleren.

Het ICES-geld moet dan wel goed verdeeld worden. Tot nu toekreeg vooral b├Ęta-onderzoek geld. De komende jaren verdienenook sociale aspecten van economische vernieuwing aandacht. Omtegelijk het grensverleggende onderzoek te stimuleren heeftminister Hermans (Onderwijs) inmiddels de zogehetenvernieuwingsimpuls opgezet. Dat houdt in dat hij tien miljoengulden uittrekt voor jonge wetenschappers met 'dwarse'onderzoeksplannen. De AWT is daar enthousiast over. Extra geld voorfundamenteel onderzoek moet dan ook vooral hieraan besteedworden.

Waarschijnlijk wordt de AWT op zijn wenken bediend. Naarverluidt mag Hermans van het kabinet 25 miljoen gulden extrauittrekken voor de vernieuwingsimpuls. De universiteiten vinden datoverigens nog te weinig. Die hadden gehoopt op tenminste veertigmiljoen.

HOP, HO