Hogescholen en universiteiten eindelijk eens over keurmerk

Body: 
Opleidingen aan hogescholen en universiteiten krijgeneen kwaliteitskeurmerk. Studenten aan opleidingen die zo'n keurmerkniet verdienen, krijgen geen studiefinanciering meer.

Dat plan heeft minister Hermans naar de Tweede Kamer gestuurd.Vorig jaar september kondigde hij het al aan, het afgelopenhalfjaar overlegde hij over de uitwerking met universiteiten enhogescholen. Die vochten rond deze kwestie een strijd uit over devraag hoe scherp het onderscheid tussen hbo en wetenschappelijkonderwijs aangezet moest worden.

Die strijd spitste zich toe op de vraag wie de keurmerkenverleent. De universiteiten wilden dat er twee organen kwamen, nvoor henzelf en n voor het hbo, om het onderscheid scherp tehouden. De hogescholen wilden juist n orgaan.

Na maanden van moeizaam overleg heeft Hermans nu gekozen vooreen compromis. Er komt n zogeheten accreditatie-orgaan met tweeafzonderlijke raden. Die raden komen in n gebouw en hebben nsecretariaat. De raadsvoorzitters zijn afwisselend voorzitter vanhet hele orgaan.

Met deze constructie wil Hermans het onderscheid tussen hbo enwo helder houden. Tegelijk houdt hij de mogelijkheid open datnieuwe ontwikkelingen een meer gemeenschappelijke aanpak wenselijkmaken.

Als een opleiding onder de maat is, loopt die niet alleen hetkeurmerk mis. Zo'n opleiding wordt ook niet langer door de overheidbetaald. Studenten die er onderwijs volgen, hebben geen recht opstudiefinanciering. Voor degenen die al bezig zijn met de studieheeft dat geen gevolgen. Die mogen hun opleiding afmaken of aan eenandere universiteit of hogeschool voortzetten.

HOP, HO