Hoogleraren wijzen op leidinggevende taak

Body: 
De belangrijkste conclusie uit de discussie na hetverschijnen van het onderzoeksrapport Flow in beweging, is dat derol van leidinggevenden binnen faculteiten nader bekeken moetworden. Hoogleraren zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemenals het gaat om het kritisch volgen van hun werknemers.

Naar aanleiding van het evaluatierapport Flow in bewegingadviseert de Adviescommissie Kwaliteit Onderwijs (ACKO) enKwaliteit Personeelsbeleid (ACKP) de hoogleraren te wijzen op hunprofessionele verantwoordelijkheid: 'Zij zijn de probleemeigenarendie afstemmen met onderwijs- en onderzoeksdirecteuren'. Daarnaastpleiten de twee organen voor het toekennen van extra periodiekenvoor wie zijn Senior Onderwijskwalificatie haalt. Ook moet erruimte zijn voor verdere scholing en training om zo de'carrière in onderwijs' te ondersteunen.

WP-Flow (functie, loopbanen en waardering voor hetwetenschappelijk personeel) is in 1997 ingevoerd met de intensie omonderwijs net zo serieus te nemen als onderzoek als het gaat omcarrière maken binnen de universiteit. Na twee jaar is eenenquête gehouden, om het verloop van WP-flow te meten. Dedeelname was echter beperkt waardoor de uitkomsten met eenkorreltje zout moeten worden genomen, zeggen de critici. CollegelidKardux stelt: "Het rapport is nuttig omdat er nu over wordtgepraat."

Het college van bestuur is het in grote lijnen eens met de ACKOen ACKP, maar wil het behalen van de SKO niet belonen met het gevenvan extra periodieken. Rector Voorma: "Schandalig! Dan ga je iemandextra belonen omdat die zijn werk doet zoals het moet."

Het college wil ook gaan samenwerken met andere instellingen omlandelijk tot een erkend kwalificatiesysteem te komen. Tot nog toezijn de Utrechtse kwalificaties uniek in Nederland.

GK