Kosten Centrumgebied tien miljoen hoger

Body: 
Voor de afronding van de bouwactiviteiten in hetCentrumgebied van de Uithof is in totaal bijna tien miljoen guldenmeer nodig dan de zeventig miljoen die er zes jaar geleden voor isgereserveerd. Het Educatorium heeft drie miljoen gulden meer gekostdan was gepland.

In een brief aan de Universiteitsraad laat het college vanbestuur weten dat het in 1993 gestarte Centrumgebied-projectgunstig verloopt, maar dat de kosten in verschillende opzichtentegenvallen. De grootste extra kostenpost wordt gevormd door deaanstaande verbouwing van Transitorium 1. Aanvankelijk was alleenrekening gehouden met enkele bescheiden aanpassingen aan het oudstegebouw in De Uithof. Maar nu het gebouw wordt omgevormd tot eenflexibel, multi-functioneel onderwijs- en studentencentrum, zijningrijpender maatregelen onvermijdelijk.

Besloten is onder meer om alle asbest uit het gebouw teverwijderen en om een Sprinkler-installatie aan te brengen. Inverband met de verhuizing van het Studenten Service Centrum zijnook flinke verbouwingen noodzakelijk. Hoewel een deel van de extrakosten wordt betaald uit een reserve voor achterstallig onderhoud,verwacht het college toch nog ruim vier miljoen gulden extra nodigte hebben uit de investeringsbegroting.

Diezelfde begroting zal nog eens voor een kleine zes miljoenworden aangeslagen voor extra uitgaven aan Trans 2 en hetEducatorium. Vooral dit paradepaardje van de afdeling Huisvestingblijkt onverwacht veel duudrder te zijn uitgevallen danaanvankelijk was begroot. Dat komt volgens het college vooral doorhet bijzondere ontwerp en de daarvoor nodige constructies. Gesteldkan worden dat aannemer, architect, constructeur en ook deopdrachtgever zich toch wel enigermate hebben verkeken op decomplexiteit van het gebouw dat in zijn vormgeving en detailleringzo eenvoudig lijkt, aldus het college in zijn brief.

EH