LSVb op Prinsjesdag: Kwaliteit onderwijs verder in gevaar

Body: 
"Paars 2 weigert te investeren in de toekomst. Hetgeld dat er volgens de begroting bijkomt, is slechts een magerecompensatie, een laagje vernis dat wordt aangebracht om de rotteplekken minder zichtbaar te maken." De Landelijke Studenten Vakbondlaat niets heel van de onderwijsbegroting.

De bond concludeert dat de bezuinigingen weliswaar voorbij zijn,maar dat er niet daadwerkelijk genvesteerd wordt in eenkwaliteitsverbetering van het onderwijs. Volgens de studenten gaande extra miljoenen op aan de toegenomen studentenaantallen en dehogere kosten die daarmee samenhangen.

Daarnaast zal de kwaliteit van het onderwijs volgens de LSVbworden aangetast door de nieuwe regeling waarbij een student nainschrijving pas weer geld oplevert nadat deze met diploma deopleiding verlaat. Daardoor wordt de concurrentie tussenuniversiteiten en hogescholen groter. Elke opleiding zal volgens debond zo veel mogelijk studenten willen binnenhalen om deze zo snelmogelijk aan een diploma te helpen. Dat kan nooit goed ten goedekomen aan de kwaliteit, denkt de LSVb.

Ook als het gaat om de onderwijsvernieuwing laat Paars 2 eensteek vallen, vindt de bond. Als voorbeeld noemen destudentenvertegenwoordigers het ontbreken van noodzakelijkefinancile middelen om het met 'veel bombarie' aangekondigdeAngelsaksische bachelor-mastersysteem in te voeren. Verder moet hetkabinet minder nadruk leggen op de private financiering van hethoger onderwijs. "Zo dreigt verschraling van het aanbod vanopleidingen, doordat studies die voor de markt minder interessantzijn zullen verdwijnen. Daarnaast wordt het onderwijs steeds meerafhankelijk van economische fluctaties in plaats van politiekeprioriteiten."

GK