Mansvelders treedt terug als FBU-directeur

Body: 
A. Mansvelders heeft zich met ingang van 1 januari opadvies van zijn artsen teruggetrokken als directeur van hetfaciliteitenbedrijf FBU. Met ingang van die datum is J. Lubbersbenoemd als plaatsvervangend directeur.

In de zomer van 1996 werd Mansfelders getroffen door eenherseninfarct. Daarvan leek hij zich redelijk te herstellen, maarzoals nu gebleken is toch onvoldoende om het directeurschap van hetcomplexe FBU weer op zich te nemen. Het FBU heeft onderafdelingenvoor onder meer afvalbeheer, congresorganisatie, technischewerkzaamheden, restauratieve zorg, schoonmaak, bewaking en vervoer.Mansvelders blijft wél aan de universiteit verbonden voor deuitvoering van specifieke projecten.

Het FBU is in 1991 opgericht tijdens de operatie BestuurlijkeVernieuwing. Universitaire onderdelen die niet primair metonderwijs of onderzoek te maken hadden werd toen opgedragen'facilitair' te gaan werken, dat wil zeggen op basis vanverrekening en concurrentie. Onder Mansvelders zijn delen van hetFBU tot grote bloei gekomen. In afwachting van de benoeming van eennieuwe directeur is als plaatsvervanger J. Lubbers benoemd,voorheen hoofd van FBU-technische dienst. Tijdens Mansveldersziekte trad hij ook op als waarnemer.

Het college van bestuur spreekt de geruchten als zou het FBU nuin aanmerking komen voor 'outsourcing', analoog aan het ACCU, tenstelligste tegen. Dat de restauratieve verzorging in hetAcademiegebouw onlangs niet is toegewezen aan FBU maar aanJaarbeursdochter Kuil, staat los van het terugtreden vanMansvelders, aldus collegevoorzitter J. Veldhuis.

AH

Zie ook de rubriek Redactioneel