Medici UMC sluiten de rijen

Body: 
'Unanieme instemming' met de uitgangspunten van'Durven Kiezen', een 'heftige veroordeling' van recenteperspublicaties, en 'het volste vertrouwen' in de Raad van Bestuuren diens voorzitter Blijham. De sfeer van eensgezindheid die deNieuwsbrief van het UMC Utrecht deze week ademt, is zooverdonderend dat zelfs de meest welwillende lezer er argwanend vanzou worden.

Van de Raad van Toezicht tot de medisch specialisten, van demanagers bedrijfsvoering tot het universiteitsbestuur, geeninstantie of zij spreekt deze week haar vertrouwen uit in de gangvan zaken in het door financile problemen getroffen ziekenhuis.Hoofdaanleiding voor de collectieve uiting van solidariteit is eenvorige week in Vrij Nederland verschenen artikel over de sfeer inhet UMC.

Kort voor de zomervakantie publiceerde de Raad van Bestuur vanhet ziekenhuis onder het motto 'Durven Kiezen' een ingrijpendbezuinigingsplan, waarmee het structurele tekort van dertig miljoengulden per jaar moet worden aangepakt. Van meet af aan was er forsekritiek die niet alleen intern maar ook in het Ublad en hetUtrechts Nieuwsblad werd geventileerd. De druppel die de emmer deedoverlopen was echter het stuk in Vrij Nederland, waarin vrijelijkwerd geciteerd uit de notulen van een eind juni gehoudenvertrouwelijk gesprek tussen bestuursvoorzitter Blijham en eenaantal specialisten. Uit die citaten wordt duidelijk dat hetvertrouwen van de internisten in de Raad van Bestuur vrijwel isverdwenen. "Er zit een zwakke Raad van Bestuur en daarom hebben wehet initiatief naar ons toegetrokken", aldus voorzitter van hetstafconvent prof.dr. Paul van Waes in hetzelfde artikel.

Als reactie heeft de Raad van Bestuur nu een brief op potenopgesteld, waarin de medewerkers met harde hand tot de orde wordengeroepen. 'Indien blijkt dat in de toekomst individuele medwerkerstoch onze reputatie schade toebrengen, dan zal de Raad van Bestuurzich genoodzaakt zien stappen te ondernemen.' aldus de brief.

De brief heeft zijn uitwerking niet gemist, zo blijkt onder meeruit de schriftelijke reactie van Van Waes in de Nieuwsbrief.Volgens de radioloog, die deze week niet voor commentaar bereikbaarwas, wekt het artikel in Vrij Nederland ten onrechte de suggestiedat er sprake zou zijn van een machtstrijd in het ziekenhuis.Secretaris dr. H. Nieuwenhuis van de medische staf weigertvoorlopig elk commentaar. "Wij voeren op dit moment een evaluatieuit van de gevolgen van 'Durven Kiezen' voor de patintenzorg. Pasna deze evaluatie, en dat wordt waarschijnlijk oktober, zullen wijeen definitief standpunt innemen."

EH