'Met de teloorgang van het historisch besef valt het nogal mee'

Body: 
"In welk jaar werd Bonifatius vermoord? Door wie werd De Slagbij Nieuwpoort gewonnen?" Leen Dorsman, docent cultuurgeschiedenis,legt de aanwezige avondstudenten een tweetal historischekennisvragen voor. Men kijkt elkaar benauwd aan en maar net binnende tijd worden de twee vragen van Dorsman door twee van deaanwezigen beantwoord: "Zevenhonderdvierenvijftig." "Door PrinsMaurits." "Dit zijn zo van die vragen die een tijd geleden ook aanTweede Kamerleden in Den Haag zijn gesteld. Een groot aantal vanhen ook historici - moest het antwoord schuldig blijven." Dorsmanvoegt er aan toe: "Maar uit het ontbreken van deze feitenkennis magje niet concluderen dat het slecht gesteld zou zijn met hethistorisch besef."

'Met de teloorgang van het historisch besef valt het nogalmee'

Het eerste college Historiografie is van start gegaan."Historiografie," legt de nuchtere Dorsman uit, "dat is degeschiedenis van de geschiedschrijving." Deze docent, met grote,hangende snor en stoppelbaard, gelooft dat het met de teloorgangvan het historisch besef wel meevalt: "Er zijn nog nooit zoveelherdenkingen geweest als tegenwoordig. Er is nog nooit zo'n grootaantal historische verenigingen geweest als nu en de stedelijkearchieven zitten vol met mensen die hun persoonlijkefamiliegeschiedenis aan het uitspitten zijn."

Dorsman loopt als een volleerd verteller door het lokaal en hetblijkt dat deze man niet voor niets tot Docent van het Jaar 1999gekozen is. Tijdens zijn betoog zet Dorsman soms grote ogen op, omzijn woorden kracht bij te zetten. Hij stelt in dit college datniet alle tradities diepe wortels hebben, tradities kun je ookuitvinden. Zo vertelt hij over ons eigen Koningshuis de volgendeanekdote: "Met De Gouden Koets heeft de Koninklijke Familie eensymbool in handen om aan te tonen dat zij een eeuwenoud vorstenhuisvormen. Toch stamt die koets pas uit 1898. Je moet je voorstellendat dit voertuig dus in de familie kwam in de tijd dat de eersteauto's begonnen te rijden. Ze hadden toen ook voor een automobielkunnen kiezen. Maar nee, ons koningshuis gaat in een Gouden Koetszitten! Die hebben daarvr nooit in zo'n malle koets gereden. Hetrijtuig is bedacht om aan te tonen dat de koningin in contact staanmet het verleden."

Het onderwerp van het college de geschiedenis van degeschiedschrijving deed een diepte in het college vermoeden die erniet helemaal uitgekomen is. Het college blijft enigszins steken inanekdotes en blijft inleidend als het gaat om het theoretischkader. Zeker voor een derdejaarsvak. Aan de andere kant duurde ditcollege slechts een uur en was dit college de eerste bijeenkomstvan het vak, en die mag meer inleidend en minder diepgravend vanaard zijn.

Guido van de Wiel

Vertelgemak: 9

Parate kennis: 9

Onderhoudend: 8

Duidelijke structuur: 8

Diepgang: 7