Milde kritiek op plannen Hermans

Body: 
Minister Hermans denkt na over de juiste onderwerpen.Na jaren van stilstand lijkt het eindelijk tijd voor vernieuwing.Maar Hermans moet zich wel haasten en snel met concrete maatregelenkomen. Zo luidt de milde kritiek op de plannen die minister Hermansop Prinsjesdag presenteerde.

Het hoger onderwijs kan tevreden zijn. Hermans geeft hogescholenen universiteiten meer vrijheid en vertrouwt op hun 'zelfregie'.Dat schrijft hij in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan.

In ruil voor deze autonomie zal Hermans scherper letten op dekwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Prima, reageren devereniging van universiteiten VSNU en haar evenknie in het hbo, deHBO-raad. Ze zien de redelijkheid van deze deal in.

Instemming krijgt ook Hermans' voorstel om het verbod opbestuurlijke fusies tussen hogescholen en universiteiten op teheffen. Niemand hoeft bang te zijn dat daardoor het inhoudelijkeonderscheid tussen beide soorten opleidingen verdwijnt, benadruktde VSNU, want de universitaire gemeenschap hecht daar zeer aan.

De VSNU roemt het vernieuwende karakter van het HOOP. DeHBO-raad is minder scheutig met complimentjes. Het HOOP is vooraleen agenda met onderwerpen voor de toekomst geworden. Het bevatweinig concrete beleidsmaatregelen, vindt de HBO-raad. Na een"periode van relatieve stilstand" mag er volgens de raad niet teveel tijd meer verloren gaan.

Ongeduldig zijn ook de landelijke studentenbonden ISO en LSVb."Studenten willen nu eindelijk wel eens weten wat er concreet gaatgebeuren. Hermans geeft alleen de grote lijn aan. Maar hoe hetuitpakt, is onduidelijk", zegt ISO-voorzitter Kristian Valk.

De LSVb vindt dat Hermans zich te sterk laat leiden door hettekort aan hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt. Door instellingende ruimte te geven voor nieuwe opleidingen en leerroutes, hooptHermans dat dat tekort slinkt. Tot ontevredenheid vanLSVb-voorzitter Fransien van ter Beek. "Alléén opleidenvoor de arbeidsmarkt, hoe groot de tekorten ook zijn, is eenvervlakking van het hoger onderwijs."

De onderwijsbegroting van Hermans vindt bij de studentenbondenook geen genade. Vooral het plan om 63 miljoen gulden te bezuinigenop de basisbeurs voor thuiswonenden moet het ontgelden. "Jarenlangzijn we gekort op onze financiële positie. Hermans gaatdaarmee door, ondanks de gunstige economie. Dat geld moet beslistterug naar de studenten", vindt Kristian Valk van het ISO.

De HBO-raad vindt de onderwijsbegroting in strijd met het belangvan kennis voor de Nederlandse economie. Volgensinternationalevergelijkingen steekt Nederland 5,4 procent van zijnwelvaart in onderwijs. Dat is onder de internationale norm van zesprocent. De HBO-raad onderschrijft Hermans' ambities, maarconstateert wel dat er "een groot gat" zit tussen zijn plannen ende begroting.

De universiteiten zijn tevreden dat zij er voor het eerst sindsjaren geld bij krijgen. Daardoor hoeven ze de komende jaren minderte bezuinigen, aldus de VSNU. De universiteiten moeten nog eenbezuiniging van 300 miljoen gulden wegwerken die dateert uit hettijdperk Ritzen. De trend van 'meer presteren voor minder geld'blijft zodoende wel bestaan, vindt de VSNU.

HOP, MtW