Nieuwe wet studiefinanciering: verenigingen merken er nog niets van

Body: 
De voordelen van de nieuwe wet op destudiefinanciering moeten duidelijk nog bekendheid verwerven bijstudenten. De wet, ingaand vanaf dit nieuwe studiejaar, maakt hetvoor studenten mogelijk veel flexibeler met hun studiefinancieringom te springen zodat ze meer activiteiten buiten hun studie omkunnen ondernemen. Bij de studentenverenigingen hebben ze nog nietveel van die vrijere houding van studenten gemerkt.

Nieuwe wet studiefinanciering: verenigingen merken er nog nietsvan

Toen in 1996 de prestatiebeurs werd ingevoerd, hebben met namede gezelligheidsverenigingen daar last van gehad. Studenten moestenonder het bewind van de prestatiebeurs zorgen dat ze binnen zesjaar hun opleiding hadden afgerond anders moesten ze hunstudiefinanciering terugbetalen. Gevolg was dat het aantalaanmeldingen bij verenigingen onmiddellijk fors daalde. "Toen destudiefinancieringsregels strenger werden, werd dat breeduitgemeten in de pers en daalde ons aantal eerstejaars meteen van65 naar dertig", herinnert Machiel Resink van het EindhovensStudenten Corps zich. Veel eerstejaars gingen zich op hun boekenconcentreren en lieten de gezelligheidsverenigingen linksliggen.

De nieuwe wet op de studiefinanciering geeft studenten meerruimte. Minister Hermans van Onderwijs besloot dat studenten hunvier jaar beurs over tien jaar mogen uitsmeren. Verder kunnen ookstudenten boven de 27 nog aanspraak maken op beurs, mag er meerverdiend worden en is met een telefoontje naar de IB-groep teregelen dat de beurs tijdelijk wordt stopgezet. Het risico datstudenten hun beurs terug moeten betalen als ze teveel verdienenbehoort dus tot het verleden.

De nieuwe wet geldt vanaf dit nieuwe studiejaar en metterugwerkende kracht ook voor ouderejaars studenten. De landelijkestudentenorganisaties LSVb en ISO meenden dat het een forse stapvooruit betekende. Studenten hebben nu meer ruimte om hunstudiefinanciering een paar maanden of zelfs jaren stop te zettenen te gaan reizen, werken of actief te worden binnen eenvereniging.

Hoewel de IB-groep de wet bekend heeft proberen te maken onderouderejaars met een informatiekrant, lijken veel studenten nog nietop de hoogte. "Volgens mij weten de meeste studenten nog niet eensdat ze weer langer over hun studie mogen doen", zegt Resink van hetEindhovens Studenten Corps. "Over die tien jaar- maatregel hoor jebijna niets in de pers. Daar kunnen we dus ook geen vruchten vanplukken."

Toch zijn veel traditionele corpora vorig jaar wel gegroeid. BijVindicat in Groningen, ASC/AVSV in Amsterdam, Ceres in Wageningen,ASV Taste in Enschede en het vrouwencorps UVSV in Utrecht liggen deledenaantallen een stuk hoger dan een paar jaar geleden. Maar deverenigingen denken dat deze stijging vooral te danken is aan huneigen promotieactiviteiten. "Ik denk gewoon dat de ergste schrikvan de prestatiebeurs eraf is", filosofeert Lisette Jacobs van hetUVSV. "Studenten hebben zo langzamerhand in de gaten dat hetlidmaatschap van een studentenvereniging niet slecht hoeft te zijnvoor hun studietempo. De meeste verenigingen doen inmiddels ookveel aan studiebegeleiding."

HOP, IH / CH