Onrust bij theologie

Body: 
Het is nog niet duidelijk of prof.dr. H. Tieleman vande faculteit Godgeleerdheid op 1 september wordt herbenoemd alszijn termijn als decaan afloopt. Met name de studentgeleding van defaculteitsraad heeft vraagtekens bij zijn herbenoeming gezet. Zijzijn het niet eens met de koers die Tieleman op wil met de studietheologie. Ook de kerken waarmee de faculteit samenwerktprotesteren tegen de door de decaan gewenste veranderingen.

Het rommelt al een jaar lang in de faculteit Godgeleerdheid. Zowerd er tot een nieuw curriculum voor de propedeuse besloten enwordt er gewerkt aan een nieuw doctoraal programma. Ook wordt alvooruitgegekeken naar de invulling van een bachelor- enmasterprogramma. Al deze veranderingen vallen niet bij iedereen ingoede aarde. Vooral de studenten n de kerken waarmee de faculteitsamenwerkt laten van zich horen. De vrees is onder meer dat het'theologische vakmanschap' in de nieuwe programma's verloren gaat.Bovendien zouden de kerken meer invloed willen op het facultairebeleid. De Samen-Op-Weg kerken voeren hierover gesprekken met hetcollege van bestuur.

Decaan Tieleman is niet 'verbaasd of geschokt' dat zijnherbenoeming niet slechts een formaliteit is. "Er is zoveel inbeweging in de kerken, de samenleving en de universiteit dat hetvreemd zou zijn als er geen onrust is. De theologische faculteit isaltijd een bruisend centrum geweest waarin al die invloeden hunuitwerking hebben. Het zou pas verontrustend zijn als er stilte zouzijn in de wereld van geloof en theologie, waarin emoties nueenmaal hoog oplopen."

"In 1637, toen de universiteit werd gesticht, was er al eenkeiharde aanvaring tussen de prominente hoogleraar Voetius en dekerk. Voetius weigerde de academische vrijheid te laten indammendoor de kerk. De classis Rhenen/Wijk bij Duurstede wilde toezichtop universitaire benoemingen en openbare onderwijsactiviteiten.Voetius - kampioen orthodoxie - zei toen dat hij liever aftrad daneen dergelijke inmenging van de kerk te tolereren. In die traditievoel ik mij nu staan."

Tieleman verwacht over enkele dagen uitsluitsel te krijgen overzijn herbenoeming. Hij verwacht dat als er wat stoom is afgeblazende gemoederen wel weer wat tot rust zullen komen en de echteverschillen van inzicht zorgvuldig bekeken zullen worden. "Want danzal blijken dat er maar heel weinig echte goede redenen waren vooralle commotie."

GK