Personeel ACCU stemt in met overname

Body: 
De medewerkers van het ACCU hebben dinsdag massaalingestemd met de voorwaarden waaronder zij in dienst zullen tredenbij Cap Gemini. Volgens het door Cap goedgekeurde sociaal planbehouden de medewerkers nog zeker een jaar vrijwel al hununiversitaire rechten.

Het sociaal plan, waarover vorige week woensdag overeenstemmingwas bereikt, werd dinsdagmiddag door de bonden voorgelegd aan ruimzestig ACCU-medewerkers. Hoewel een meerderheid van de aanwezigenzich nog steeds niet echt gelukkig toonde met de naderendeovergang, was er brede instemming voor het door de bonden bereikteonderhandelingsresultaat.

Uitgangspunt van het plan is dat de ACCU-medewerkers in beginseleenzelfde functie bij Cap krijgen aangeboden als hun huidige baan,met gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. De eerste drie jaar blijvenzij in De Uithof gehuisvest, daarna verhuizen ze naar Rijnsweerd.Veel waardering was er bij de aanwezigen voor dewerkgelegenheidsparagraaf die bepaalt dat ontslag gedurende deeerste drie jaar na de overname, behoudens uitzonderlijkeomstandigheden, niet mogelijk is. Wanneer medewerkers binnen eenjaar na hun overgang te kennen geven bij Cap weg te willen,verplicht de universiteit zich om alles in het werk te stellen omhen binnen de eigen organisatie te herplaatsen. Vijftig-plussersdie binnen een jaar terug willen, krijgen zelfs de garantie dat zijeen universitaire aanstelling krijgen, zonodig boventallig.

Omdat ook in vrijwel alle andere opzichten, van kinderopvang totsporten bij Mesa Cosa, aan de wensen van de medewerkers wasvoldaan, verklaarden 58 van de zestig aanwezigen dinsdag dat zijkonden instemmen met het sociaal plan en daarmee ook met deovergang naar Cap. Wel stelden zij nog als aanvullende voorwaardedat het mogelijk moet zijn om binnen een jaar te kunnen overstappennaar een universitair onderdeel. Woensdagmorgen deelde Cap Geminide universiteit mee dat een dergelijke bepaling niet in strijd ismet het geldende anti-concurrentiebeding, en dat zij dus in hetsociaal plan kan worden opgenomen.

Een tevreden secretaris Kardux van de universiteit zei te hopendat de overgang nu op 1 maart een feit zal zijn. De komende wekenzal het eerder gesloten akkoord op hoofdlijnen worden uitgewerkttot een definitief contract tussen universiteit en Cap Gemini.

EH