Prestaties belangrijk bij beloning in bedrijfsleven

Body: 
Illustratie: Albo HelmHomepage van Albo Helm: http://utopia.knoware.nl/users/albohelm/


Veranderende arbeidsvoorwaardenuniversiteiten

Als het aan de universiteiten ligt, gaan deacademische arbeidsvoorwaarden in de toekomst veranderen. Hierdoorworden de verschillen tussen universiteiten en bedrijfslevenkleiner. In de visie van directeur Henk Veenema van hetServicecentrum Personeel & Organisatie zit het verschil tussenuniversiteit en bedrijfsleven vooral in een vriendelijker, maardaardoor ook wat minder uitdagend klimaat.

"Ik heb ooit het geval meegemaakt van een afdeling waar eenmedewerker langdurig ziek werd. Door keihard te werken slaagdenzijn collega's er in de zaak een jaar draaiende te houden. Alsblijk van waardering kregen zij aan het eind van dat jaar eengratificatie. De net teruggekeerde collega kreeg die beloning nieten heeft daar toen bezwaar tegen aangetekend. En hij werd nog inhet gelijk gesteld ook."

Henk Veenema vertelt het verhaal omdat hij het typerend vindtvoor de sfeer van 'gelijke monniken, gelijke kappen' die oprechtspositioneel gebied heerst. Waar in het bedrijfslevenprestaties in belangrijke mate bepalend zijn voor de beloning,geldt bij de universiteit nog bijna het omgekeerde. Bonussen engratificaties worden mondjesmaat verstrekt en een universitairemedewerker moet het erg bont maken om niet jaarlijks een treetjedoor te schuiven in zijn of haar schaal. Veenema: "Het onthoudenvan een periodiek aan iemand is alleen mogelijk op grond van eenslechte beoordeling. En dat is een tamelijk fors middel, dat chefsniet graag hanteren, zeker niet omdat universitaire medewerkersdankzij het bestuursrecht ook nog eens een betere rechtsbescherminggenieten dan hun collega's in het bedrijfsleven, die bij eenarbeidsconflict de kantonrechter moeten inschakelen."

"Dat blijkt bijvoorbeeld bij een conflict over een ontslag",zegt Veenema. "In het bedrijfsleven kan een werkgever dearbeidsovereenkomst met een medewerker beëindigen als ersprake isvan een redelijke ontslaggrond. De werknemer kan datontslag weliswaar bij de kantonrechter aanvechten, maar houdt daarvrijwel nooit meer dan een schadeloosstelling aan over. Deuniversitaire aanstelling daarentegen kent maar een beperkt aantalontslaggronden, waardoor een ontslag, hoe redelijk ook, vaakmoeiljk te realiseren is, omdat de bestuursrechter ontslag een zeerzware sanctie vindt. Het komt geregeld voor dat een ontslag wordtvernietigd en dat de betrokken medewerker weer in dienst genomenmoet worden."

Hoewel hij ervoor waarschuwt om de tegenstellingen teoverdrijven, bevestigt Veenema dat er ook in materieel opzichtverschillen bestaan tussen universiteit en bedrijfsleven. "In zijnalgemeenheid kun je zeggen dat de universiteit een vriendelijker,maar daardoor ook minder op prestaties gericht klimaat kent. In hetbedrijfsleven wordt veel met geld geregeld. De salarissen zijn erhoger en er wordt veel gewerkt met bonussen en tantièmes. Deuniversiteit is zuinig met geld, maar soepeler met vrije tijd. Nietalleen kent de universitaire kalender meer officieel erkende vrijedagen, ook wordt werken in deeltijd gestimuleerd. De universiteitenkennen bovendien een uitstekende regeling voor onbetaald verlof enzijn flexibeler bij het toekennen van betaald (zorg)verlof."

EH