Raadsleden voelen zich gepasseerd

Body: 
Raad en bestuur van de faculteit Natuur- enSterrenkunde gaan praten over een betere onderlinge communicatie.De raad verwijt het bestuur onder meer dat haar instemmings- enadviesrecht regelmatig met voeten wordt getreden.

De afspraak voor een gezamenlijk overleg kwam tot stand nabespreking van een brief, waarin de voltallige faculteitsraad haargal spuwde over de handelwijze van het bestuur. Er werd kritiekgeleverd omdat stukken de raadsleden al langere tijd niet of paszeer kort voor de vergadering bereiken. Daarnaast kregen deraadsleden het afgelopen collegejaar geen enkel financieel stukonder ogen, hoewel het faculteitsreglement voorschrijft dat debegroting jaarlijks door de raad van advies dient te wordenvoorzien. 'Zo wil en kan de raad niet verder werken,' aldus debrief.

De reactie van het bestuur op dit laatste kritiekpunt zei veelover de ontstane vertrouwenskloof. Directeur Rudolph legde deraadsleden nors uit dat de meerjarenbegroting waarmee zij moeteninstemmen, maar eens in de twee jaar wordt vastgesteld en ditnajaar weer aan bod zal komen. "De jaarlijkse begroting is eenafgeleide van die meerjarenbegroting. Die hoeft hier toch nietapart te worden besproken?"

Toen één van de aanwezigen de directeur meldde dat hetfaculteitsreglement andere taal spreekt, schoot Van Himbergen zijndirecteur te hulp. "Voorzover ik mij herinner is de begroting ineen technisch overleg aan de orde geweest." Maar hij zweegwijselijk toen hij eraan werd herinnerd dat het toen een halfA-4tje betrof, dat niemand ook maar een moment voor een serieus tenemen begroting had aangezien.

Uiteindelijk werd afgesproken dat raad en bestuur de aangestiptekwesties binnenkort verder bespreken. Dan moeten concrete afsprakenworden gemaakt om herhaling van de omstreden gang van zaken in detoekomst te voorkomen.

EH