Spoelwormen veroorzakers van astma

Body: 
Astmatische aandoeningen bij mensen en met name bijkinderen kunnen worden verergerd doordat honden en katten niet goedworden ontwormd. Met name spoelwormen (Toxocara) zijn regelmatigterugkerende en minder graag geziene gasten.

Spoelwormen zijn tot 18 cm lange, roze wormen die in de dunnedarm van de hond en de kat leven. Spoelwormen produceren eengigantisch aantal eitjes, één worm kan zo'n 200.000eitjes per dag produceren. Spoelwormen kunnen jaren in levenblijven en zijn bestand tegen extreme omstandigheden, zoals strengevorst en ontsmettingsmiddelen. Honden en katten rakengeïnfecteerd door het opnemen van de eitjes via de bek.

Ontwormen is het devies, maar dat blijkt niet altijd eenvoudigaangezien honden en katten vaak weinig zin hebben om pillen teslikken. In Nederland hebben ruim 550.000 hondeneigenaren problemenmet het ontwormen van hun dieren. Dit signaleerte prof. dr. F. vanKnapen van de Faculteit Diergeneeskunde.

Afgelopen maandag presenteerde hij nieuwe gegevens over deomvangrijke Toxocara-problematiek in Nederland. Wanneer de mensbesmet is met Toxocara, een veel voorkomende worminfectie, wordtdat vaak niet herkend. De infectie wordt veroorzaakt door in hetlichaam rondtrekkende larven (larva migrans) die zich in diverseorganen nestelen. Toxocara infecties bij de mens treden op nacontact met de ontlasting van honden en katten die met Toxocarazijn besmet. Waarschijnlijk heeft tien à vijftien procent vande bevolking ooit contact gehad met de larven van Toxocara. Vaakgaat de aandoening onopgemerkt voorbij, soms worden weinigspecifieke klachten gezien als buikgriep, hoesten, benauwdheid,spierpijn, algemene malaise en futloosheid. Ook worden welhuidletsel en jeukende plekken gezien. Geïnfecteerde kinderengroeien soms slecht. De klachten verdwijnen spontaan inéén tot twee jaar zonder behandeling. In zeldzamegevallen kunnen rondtrekkende larven op ongelukkige plaatsenterechtkomen en ernstige consequenties hebben. Een speciale vorm islarva migrans van het oog, die aanleiding kan zijn tot acuutgezichtsverlies.

b:tM%_8!#$&&De infectie draagt ook bij aan het ontstaanvan allergische astma of kan bestaande klachten verergeren. Eengroot deel van hen die met Toxocara in aanraking zijn geweestontwikkelt een allergie. Bij een larva migransinfectie doorToxocara-larven ontstaat precies dezelfde reactie, met dezelfdekenmerken in het bloed als bij astma. De stof die de allergieveroorzaakt komt vrij tijdens het rondtrekken van de larven enheeft waarschijnlijk dezelfde uitwerking op het immuunsysteem vandemens als de allergiestoffen in de lucht die worden ingeademd. Zeversterken elkaar en veroorzaken daardoor heviger allergischereacties tegen de stoffen waar men al overgevoelig voor is. Welmoet nog worden onderzocht in hoeverre Toxocara alleen genoeg is omastma of andere allergische aandoeningen te veroorzaken bij mensenmet een genetische aanleg om allergisch te reageren.

De industrie heeft inmiddels een nieuw ontwormingstabletontwikkeld. Honden, altans 86 procent van de onderzochte populatie,bleken er dol op. Mogelijk dat dit een effectieve bijdrage kanleveren aan de bestrijding van spoelwormen in Nederland.

Hugo Kamperman