Sportruzie

Body: 
Binnen het bestuur van de sportstichting Mesa Cosa isonenigheid ontstaan over een voorstel tot wijziging van destatuten. Grootste struikelblok is de vertegenwoordiging van desportraad, het overkoepelend orgaan van de studentsporters, in hetbestuur. In de nieuwe statuten zou die moeten verdwijnen.

"We zitten nog niet op een lijn", zegt C. Pot,bestuursvoorzitter van Mesa Cosa. De voorzitter zelf is een grootvoorstander van de statuutswijziging. Op dit moment is er eenbestuur van zeven leden, waarvan er vier worden benoemd door desportraad en twee door het CvB. Deze zes benoemen eenvertegenwoordiger van de HvU. In de nieuwe situatie zou het bestuurbestaan uit vijf personen, waarvan er twee worden benoemd door deUU en een door de HvU. Deze drie zouden dan twee leden aanstellenop grond van 'bestuurlijke bekwaamheden'.

Volgens Pot zijn de huidige statuten sterk verouderd. Vooral hetbeheer van het sportcomplex Olympos vergt naar zijn mening eenprofessionelere organisatiestructuur, waarin het bestuur "meer opafstand opereert". Ook de positie van de Hogeschool zou in deafgelopen jaren sterk zijn veranderd. M. van Oers, een van debestuursleden die door de sportraad is benoemd, houdt zich met hetoog op de bestuursvergadering van aankomende dinsdag op de vlakte.Hij erkent dat de statuten op sommige punten aanpassing behoeven,maar vraagt zich af "of dit voorstel nog wel past bij eenstudentensportstichting."

Naar verluidt zou de statuutswijziging binnen het bestuur op ditmoment niet op de benodigde viervijfde meerderheid kunnen rekenen.Sommige leden zouden echter hun positie hebben verbonden aan het aldan niet aannemen van het voorstel. Een compromis lijkt echter nietuitgesloten, vooral gezien de open houding van de huidigesportraad. Voorzitter A. van Kessel: "Wij willen vooral dat decommunicatie met het bestuur gewaarborgd blijft. Volgensverschillende sportraadsleden kan dit ook op een andere manier dandoor vertegenwoordiging in het bestuur."

Drie oud-voorzitters van de sportraad hebben in een brief aanhet bestuur van Mesa Cosa in harde bewoordingen hun ongerustheiduitgesproken over de gang van zaken. De statuutswijziging komtvolgens hen geheel uit de koker van directeur Tuik, die hetleidinggeven van Mesa Cosa "een dictatoriale basis" zou willengeven. Bestuursvoorzitter Pot spreekt van "een hele slechte brief"die terzijde zal worden gelegd. "Oud-voorzitters moeten nietpostuum brieven willen schrijven."

XB