Student mag toch tentamen doen

Body: 
De faculteit Diergeneeskunde moet vierdejaars studentAnnette van Weezel Errens tch haar tentamens uit het vorigestudiejaar laten maken. Nadat de student een verbod had gekregenvan de faculteit om haar tentamens later te mogen doen, kreeg zijalsnog toestemming via het College van Beroep.

Werkzaamheden in de lustrumcommissie van de studentenpaardrijvereniging De Solleysel waren de aanleiding voor de studentom te vragen of ze haar tentamens later mocht maken. Zij diende ditverzoek in omdat haar studentenvereniging mondeling de toezegginghad gekregen van de faculteit dat commissieleden elk jaar tweetentamens buiten de reguliere tentamenperiodes mogen maken. Anderecommissieleden hadden al eerder gebruik gemaakt van dezeregeling.

Toen Annette van Weezel de examencommissie van Diergeneeskundetoestemming vroeg voor tentamenspreiding, weigerde zij echter diete geven omdat de commissie in het Opleidingsstatuut niets konterugvinden over speciale faciliteiten voor lustrumcommissieledenvan De Solleysel.

Een gesprek bood geen oplossing. Van Weezel Errens wendde zichdaarom eind april tot het universitaire College van Beroep voorExamens, dat de student in het gelijk stelde. De beroepscommissieoordeelde dat er sprake was van ongelijke behandeling. In decembervorig jaar had de commissie een student wel de mogelijkheid gebodeneen tentamen later te maken.

Volgens prof.dr. M.Taverne, voorzitter van de examencommissie,is dat besluit vorig jaar ten onrechte genomen. De voorzitter vande examencommissie erkent dat er fouten zijn gemaakt. "Aan onzekant was sprake van onvoldoende communicatie." Hij is blij dat destudent de stap heeft genomen om in hoger beroep te gaan.

RP