Tóch salariskorting bij Diergeneeskunde

Body: 
De faculteit Diergeneeskunde mag haar specialisten inopleiding (sio's) een korting op het salaris blijven opleggen. Datheeft het college van bestuur vorige week bepaald. De vakbondenhadden voor de zomer geprotesteerd tegen de opleidingskorting voormedewerkers op junior-niveau.

Volgens de bonden handelt Diergeneeskunde al bijna vijf jaar instrijd met de regeling FLOW-Diergeneeskunde. Daarin wordt de sioaangemerkt als een medewerker op junior-niveau. Voor dergelijkefuncties geldt naar de mening van de werknemersorganisaties binnende gehele universiteit een reguliere beloning volgens schaal10.

In een antwoord erkende Diergeneeskunde dat de formulering in deFLOW-regeling tot onduidelijkheid kan leiden. Volgens de faculteitworden sio's echter wel degelijk volgens schaal 10 uitbetaald. Erwordt alleen een kortingspercentage gehanteerd voor het deel dat desio een opleiding volgt. Een dergelijke honorering was volgens defaculteit al van toepassing op de sio's voor het vaststellen van deFLOW in 1995.

Het college van bestuur onderschrijft nu in een brief deargumentatie van Diergeneeskunde. Wel wordt gesteld dat de'administratieve omissie' in de FLOW-Diergeneeskunde moet wordenrechtgezet in een volgende editie van de regeling.

Volgens J. Boersma, vakbondconsulent van de Abva/Kabo, gaat hetcollege met zijn aanbeveling buiten zijn boekje. "Dit is eenaanpassing van FLOW. En die zul je eerst met de bonden moetenbespreken." Boersma bestrijdt bovendien dat er sprake zou zijn vaneen administratieve vergissing. "Mij overtuigt het verhaal vanDiergeneeskunde niet. De faculteit heeft gewoon nooit gemeld dat desio's op dezelfde manier worden behandeld als aio's, terwijliedereen dacht dat FLOW netjes werd uitgevoerd."

Vakbondsconsulent Boersma is er een voorstander van de zaakopnieuw te agenderen voor het overleg met het college van bestuurin november. De andere werknemersorganisaties moeten hun standpuntnog bepalen. Een bezwaar tegen een harde opstelling van de bondenzou kunnen zijn dat her en der alternatieve scenario's zijngeopperd, zoals deeltijdaanstellingen of het zelf betalen van hetopleidingsdeel, die negatief kunnen uitpakken op hetsalarisstrookje van de sio's. Boersma: "Aan een pyrrusoverwinningheeft niemand behoefte."

XB