Tevredenheid over onderscheid masters

Body: 
Hogescholen en universiteiten zijn gematigdenthousiast over de voorstellen het bachelor-master model in hetNederlandse hoger onderwijs in te voeren. Het hbo is blij dat ookzij masteropleidingen mogen aanbieden die officieel erkend zullenworden en de universiteiten zijn tevreden dat er een duidelijkonderscheid blijft tussen een hbo- en universitaire master.

De commissie-Rinnooy Kan van de Onderwijsraad bracht deze weekadvies uit aan minister Hermans over het Angelsaksische model. Indat model volgen studenten eerst een brede studie tot bachelor,waarna ze kunnen doorstuderen tot master. De commissie stelt datzowel universiteiten als hogescholen officieel erkendemasterstudies moeten krijgen. Wel moet de titel van zo'nberoepsgerichte hbo-master te onderscheiden zijn van eenacademische titel. Dat kan door een aanduiding van het vakgebiederaan toe te voegen.

De universiteiten hebben zich tot nu toe fel verzet tegen degedachte dat hogescholen zelfstandig masterdiploma's mogen afgeven.Hun vereniging, de VSNU, heeft nu echter een milder standpunt. "Decommissie legt sterk de nadruk op het onderscheid tussen hbo enwetenschappelijk onderwijs", zegt een woordvoerder. "Dat is ookonze benadering."

Voorzitter Leijnse van de hbo-raad leest iets anders in hetadvies. Hij ziet het rapport van Rinnooy Kan als 'eerste stap'. Dathbo-masteropleidingen erkend worden, noemt hij winst, dat ze nogsteeds niet betaald zullen worden is 'jammer'. Leijnse verwacht datdaar in de toekomst verandering in komt. "Op den duur is het niette verdedigen dat de één overheidsgeld krijgt voor eenmasteropleiding en de ander niet."

HOP, HO