Universiteit krijgt flitsende website

Body: 
De website van de Utrechtse universiteit moet dekomende jaren een spectaculaire gedaanteverandering ondergaan.Aantrekkelijk gebrachte informatie en levendige discussies moetenervoor zorgen dat medewerkers en studenten de mogelijkheden van hetcampus-wide information system 'Solis' beter gaan benutten.

Een en ander blijkt uit het Solis-ontwikkelingsplan dat op 17december officieel wordt gepresenteerd. Volgens het plan is deuniversiteit op dit moment nog vooral passief op Internet aanwezigen is er nog te weinig sprake van samenhang in de aangebodeninformatie. 'Nu is de tijd rijp om een volgende ontwikkelingsfasein te gaan waarin de Universiteit Utrecht de (potentiƫle)toegevoegde waarde van dit nieuwe medium beter benut', aldus de ookop Internet te lezen nota.

In het plan wordt een groot aantal projecten genoemd die dekomende jaren zullen worden uitgevoerd met de drie ton die hetcollege van bestuur jaarlijks voor dit doel beschikbaar stelt.Naast een aantrekkelijker vormgeving wordt ook gestreefd naar hetaanbrengen van afscherming en beveiliging voor privacy-gevoeligeinformatie en naar een meer interactief gebruik van het net.

Een greep uit de plannen:

- Inrichten van een leuke, interactieve, wervende site, gerichtop scholieren, met onder meer een speelse vorm vanstudiekeuzebegeleiding en de de mogelijkheid om contacten te leggenmet studenten.

- Vernieuwen van de informatie over de UU met minder tekst enmeer grafische elementen.

- Een nieuwe taak voor het U-blad om op Internet bij te dragenaan het aanzwengelen van het academisch debat.

- Onderwijsroostering zichtbaar maken in het ZalenRegistratieSysteem (ZRS).

- Volwaardige sites opbouwen voor Olympos, Parnassos en Pnyx

- Readers via WWW beschikbaar stellen, verrijkt met links naarandere bronnen en met reacties van studenten.

- Onderwijsmodulen beschikbaar stellen: (groeps)werkomgevingenwaarin documenten, applicaties en communicatiemiddelen wordengecombineerd.

- Het opzetten van een of meer technische woordenboeken opInternet, met illustraties, video, geluid en animaties) alsondersteunend materiaal t.b.v. onderwijs en onderzoek in eenvakgebied.

- Het organiseren van de mogelijkheid om via Solisstudieresultaten op te vragen via password of pincode, wat nu almogelijk is bij Letteren.

De presentatie van het ontwikkelingsplan vindtplaats tijdens een symposium op donderdag 17 december in het VanUnnikgebouw, aanvang 13.30 uur. Het plan kan worden geraadpleegdvia de Nieuws-link op de home-page van de Universiteit Utrecht(adres: http://www.uu.nl/UU_algemeen/ontw_planSOLIS/index.htm)