Utrecht krijgt acht KNAW-fellows

Body: 
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen(KNAW) heeft acht Utrechtse post-docs aangewezen alsAkademie-onderzoeker. In totaal kunnen volgend jaar 48 jongeonderzoekers, waaronder negen vrouwen, aan het werk met geld van deAkademie.

De 48 onderzoekers krijgen geld uit het zogeheten 'programmaakademie-onderzoekers' van de KNAW. Dat is dertien jaar

geleden opgezet om te voorkomen dat talentvolle onderzoekers

geen vaste baan aan de universiteit kunnen krijgen en daarom

voor de wetenschap verloren gaan. Dat gevaar bestaat nog steeds.De universiteit vergrijst, bleek deze maand nog eens uit cijfersvan de vereniging van universiteiten VSNU. Vrijwel tegelijkertijdverscheen een studie waaruit bleek dat postdocs - onderzoekers diena hun promotie een tijdelijke baan hebben - zelden vast werkvinden.

de 48 onderzoekers die nu geld van de KNAW krijgen, zijn voordrie jaar van hun zorgen af. Die termijn kan, als alles goed gaat,met twee jaar verlengd worden. Daarna zullen ook deze onderzoekerszich moeten voegen in het leger van werkzoekende postdocs.

De KNAW koos de 48 nieuwe postdocs uit 116 aanvragen.Vrouwen

en technici scoorden bovengemiddeld: van hen werd de helftvan

de aanvragen gehonoreerd. In Utrecht vielen Biologie enGeneeskunde (één vrouw) beide twee maal in de prijzen. Deandere vier 'fellowships' gaan naar Sociale Wetenschappen,Wiskunde, Natuurkunde en Farmacie. De nieuwe lichting meegerekendzullen er komend jaar zo'n tweehonderd akademieonderzoekers aan deuniversiteit werken.

HOP, Hanne Obbink/EH