Utrecht onderaan in Keuzegids

Body: 
Weinig samenhang en een magere begeleiding. Dat ishet harde oordeel dat de Keuzegids Hoger Onderwijs dit jaar overUtrecht uitspreekt. Zelfs diergeneeskunde dat voor het eerst werdbeoordeeld, deelt volgens de ondervraagde studenten in de malaise.Zware studies scoren landelijk beter dan lichtereopleidingen.

De Utrechtse opleidingen behalen een gemiddelde score van 6.91en Utrecht bezet daarmee een laatste dertiende plaats. Volgensenkele duizenden geënquêteeerde studenten is hetonderwijs in Utrecht nog steeds niet aan de maat. Utrecht heeftzijn lage klassering vooral te danken aan de slechte collegezalenen de geringe hoeveelheid studieplaatsen met computerfaciliteiten.Over de kwaliteit van het onderwijs zijn Utrechtse studenten weltevreden, maar de studeerbaarheid van de programma's laat nogaleens te wensen over.

Een en ander blijkt uit de deze week verschenen nieuwe editievan de Keuzegids, een consumentengids voor scholieren die nogaarzelen waar ze straks gaan studeren. De redactie maakt elk jaareen ranglijst van goede en slechte studies, gebaseerd op eenenquête onder 25.000 studenten. Die geven rapportcijfers vooronderwijskwaliteit, organisatie en faciliteiten van hunopleiding.

Hoewel alle opleidingen in de gids zijn opgenomen is maar eendeel dit jaar nieuw beoordeeld. Daarbij is voor het eerst ook deUtrechtse faculteit Diergeneeskunde, de enige in ons land. Terwijlinternationale visitatiecommissies de afgelopen jaren uitgebreid deloftrompet over de Utrechtse opleiding hebben gestoken, blijken destudenten zelf daar verrassend genoeg heel anders over te denken.Met een eindcijfer van 6.77 eindigt Diergeneeskunde lager dan alleacht Nederlandse geneeskunde-faculteiten. Niet alleen is destudeerbaarheid van het programma volgens de ondervraagde studentenzwaar onder de maat, ook ontbreekt in het programma de prikkel omzelfstandig te leren denken.

Over de hele linie blijkt dat opleidingen die de lat hoogleggen, de meeste waardering krijgen van hun studenten. Zwareexacte en technische studies in het wo oogsten in de enquêtede meeste complimenten. Dat komt, stellen de makers van deKeuzegids, omdat deze opleidingen minder vrijblijvend zijn. Datwaarderen studenten.

De opleidingen profiteren ook van het geringe aantal studentendat ze trekken: wie klein is, kan zijn onderwijs gemakkelijkorganiseren en moderniseren. Bovendien melden alleen nog maar zeergemotiveerde studenten aan.

Motivatie geeft ook de doorslag bij geneeskunde. Voor deze zwarestudie melden zich elk jaar duizenden scholieren aan. Wie detoelatingsprocedure overleeft, voelt zich uitverkoren en is bereidjarenlang hard te werken.

Bij massale studies als rechten, economie en bedrijfskunde isdie bereidheid kleiner. Dat komt omdat studenten minder bewust voordeze opleidingen kiezen en daardoor eerder motivatieproblemenkrijgen. Bovendien zijn deze studies zo populair, dat ze hetorganisatorisch niet kunnen bolwerken. Ook dat leidt tot een lagerewaardering in de Keuzegids.

HOP, MtW/EH

Universiteit score 1999 score 1998

1. Tilburg (2) 7.31 7.23

2. Maastricht (1) 7.31 7.32

3. Wageningen (3) 7.26 7.23

4. Twente (4) 7.24 7.17

5. Eindhoven (9) 7.12 7.00

6. Vrije univ. (5)7.11 7.08

7. Groningen (6) 7.10 7.04

8. Rotterdam (7) 7.08 7.02

9. Nijmegen (8) 7.07 7.02

10. Delft (10) 7.00 6.98

11. Amsterdam (13) 6.94 6.88

12. Leiden (11) 6.94 6.96

13. Utrecht (12) 6.91 6.92