Weinig 'voltijdstudenten' bij Letteren

Body: 
Veel letterenstudenten steken maar 20 tot 25 uur perweek in hun studie. Pogingen om het studietempo of slaagpercentagete verhogen hebben daardoor weinig effect. Volgens devisitatiecommissie Letteren wordt het tijd om de 'mythe van devoltijdstudent' door te prikken.

Nederlandse studenten willen of kunnen vaak niet fulltimestuderen. De Gentse taalkundige prof.dr. G. Laureys, voorzitter vande visitatiecommissie Letteren, heeft zich daarover verbaasd. Maarna gesprekken met studenten en bestuurders begrijpt ze wel dat defaculteiten hier weinig aan kunnen doen. "Dit is niet louter eenletterenprobleem. Je hebt het over de gevolgen van een systeem vanstudiefinanciering. Veel studenten zijn bang voor een hogestudieschuld, dus nemen ze een bijbaan."

Met een rapport van ruim zeshonderd pagina's is op 12december

de 'mega'-visitatie van de letterenfaculteiten afgerond. Dertienvakpanels hebben in totaal 167 opleidingen en 155onderzoekprogramma's beoordeeld. De commissie-Laureys bezochtdaarna alle faculteiten.

Ruim voldoende scoorden in Utrecht AlgemeneLiteratuurwetenschappen en Mediaevistiek. Over Italiaans, Arabisch,Geschiedenis, Communicatie en Algemene Letteren waren de panelsaanmerkelijk minder te spreken.

In het algemeen krijgen de faculteiten een milde beoordeling. Decommissie prijst de 'innovatieve kracht' waarmee de faculteitenzich in tijden van teruglopende studentenaantallen staande houden.Men stroomlijnt het studieaanbod, verbetert de studiebegeleiding enspeelt in op nieuwe ontwikkelingen zoals de vraag naar stages enandere praktijkgerichte elementen. In het algemeen verdienenafgestudeerden de doctorandustitel.

Een typisch letterenprobleem is de veelsoortigheid van deaangeboden opleidingen. De kunst voor een faculteit is om de zaakbij elkaar te houden, dat lukt lang niet altijd.

De commissie heeft verder kritiek op het lage studierendement.Ook van

de studenten die de propedeuse halen, blijkt nog maar tweederdeuiteindelijk af te studeren. De visitatiecommissie vindt dat hierde selectie in de propedeuse verbeterd moet worden.

Een probleem apart is het personeelsbeleid. Door het slinkendebudget slaat de vergrijzing toe. Er zijn nog steeds weinigvrouwelijke docenten. Een behoorlijk loopbaanbeleid en goedebeoordeling en bijscholing van personeel zijn extra nodig om hetdocentenbestand op peil te houden. Groningen, de UvA en vooralLeiden schieten hierin tekort. Zeer goed is het personeelsbeleid inUtrecht en Maastricht.

Prof. dr. mr. P. van den Hoven, vice-decaan van de faculteitLetteren, toontzich 'zeer tevreden' over het 'correcte beeld' datde visitatiecommissie van de faculteit heeft weten te schetsen. "Deopleidingsprogramma's zijn in grote lijnen positiefgeƫvalueerd", zegt hij. Van nog groter belang acht Van denHoven echter dat de commissie het specifieke Utrechtse matrixmodel,waarbij de student na de propedeuse en een vast doctoraalgedeeltede keuze heeft uit een groot aantal -vaak interdisciplinaire-specialisaties, op waarde heeft weten te schatten. De faculteitonderkent het landelijke beeld waarin studenten meer gaan werken enminder studeren. Om dit probleem enigszins te ondervangen zijninmiddels zogeheten duale programma's aangevraagd voor enkeleopleidingen. Studenten kunnen hierbij werk en studie combineren. Defaculteit gaat in januari het visitatierapport met de afzonderlijkeopleidingen evalueren.

HOP, FS/XB

Meer over de letterenvisitatie op de pagina's 5en 20.