Acht miljoen voor familieonderzoek

Body: 
Doel van het nieuw te vormen bestand is om inzicht te krijgen inde weerslag die een aantal eigentijdse ontwikkelingen heeft gehadop de hechtheid van familieverbanden. Gedacht moet onder meerworden aan het groeiende aantal echtscheidingen, de afname van hetkindertal en de individualisering, die ertoe heeft geleid datfamilieleden nu meer dan vroeger hun eigen gang gaan. Hoewel dezeontwikkelingen zelf inmiddels goed in kaart zijn gebracht, is nogonduidelijk wat de gevolgen ervan zijn geweest voor bijvoorbeeld desolidariteit tussen familieleden en voor de manier waarop normen enwaarden van ouders op kinderen worden overgedragen.

Om deze lacune op te vullen gaan Utrechtse demografen nu samenmet collega's van het Nederlands Interdisciplinair DemografischInstituut (NIDI) een bestand opbouwen met informatie over ongeveeertienduizend Nederlandse families. In het kader van de zogeheten'Netherlands Kinship Panel Study' worden per familie diverse ledenuit verschillende generaties ondervraagd over de manier waarop zijmet hun familieleden omgaan. Periodiek zal opnieuw met dezelfdefamilieleden worden gesproken, zodat na verloop van tijd ook eenbeeld zal ontstaan van de geleidelijke veranderingen in deverhoudingen binnen families.

In de gesprekken, waarvoor NWO deze zomer een bedrag van 8,2miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld, zal met name wordeningegaan op de gevolgen van eventuele echtscheidingen en aan demanier waarop de gesprekspartners werk en zorg voor hunfamilieleden combineren. Speciale aandacht zal worden geschonkenaan de betekenis van familiebanden in allochtone gezinnen. Het opte zetten gegevensbestand, dat in de toekomst voor allegenteresseerde onderzoekers vrij toegankelijk zal zijn, is volgensde initiatiefnemers in zijn voorgenomen opzet uniek in dewereld.

EH