Auditteam pleit voor schandpaal docenten

Body: 
Docenten die vaak onvindbaar zijn, gebrekkigekopieer- en printvoorzieningen, en te lange wachttijden voor deuitslagen van tentamens. Dat zijn enkele van de knelpunten die naarvoren zijn gekomen tijdens de in april gehouden audit 'Hoger op deRanglijst' van de faculteit Biologie.

Het bezoek van het universitaire auditteam aan Biologie was heteerste in een reeks bezoeken aan faculteiten die tot doel hebbeninzicht te krijgen in de kwaliteit van de Utrechtseonderwijsfaciliteiten. In enquêtes onder studenten komt deUniversiteit Utrecht op dat punt de laatste jaren stelselmatig laaguit de bus. Daarom heeft het college van bestuur nu besloten om perfaculteit te laten inventariseren wat de knelpunten zijn.

Blijkens het rapport van het auditteam, dat Biologie in aprilbezocht, wordt de ergernis van studenten vooral gewekt door heelpraktische problemen. Zo klagen zij onder het kopje 'Bereikbaarheidvan docenten' over het feit dat veel docenten geen vastinloopspreekuur hebben. Omdat bij een aantal van hen bovendien dee-mail nog niet is ingeburgerd en omdat zij hun secretaresse langniet altijd vertellen waar ze zijn, hebben veel studenten grotemoeite om een docent te pakken te krijgen. Daar staat tegenover datstudenten de studiegids vaak slecht lezen volgens de ondervraagdedocenten.

Andere knelpunten zijn de beperkte openingstijden van de balie,de planning van sommige tentamens vlak na de vakantie waardoor devakantie er voor veel studenten bij inschiet, het geringe aantalvan zestig computers op duizend studenten, en het feit dat docentenniet weten wie ze moeten aanspreken met klachten over de kwaliteitvan onderwijsruimten en vragen over de beschikbaarheid vanaudio-visuele middelen.

Het auditteam heeft zijn rapport in zeven thematischehoofdstukken ingedeeld. Daarin worden de knelpunten op een rijtjegezet, maar ook oplossingen aangedragen. Daarvan kunnen sommigevolgens het team al snel worden doorgevoerd. Zo krijgt de faculteitde aanbeveling tentamenuitslagen voortaan via internet bekend temaken en wordt gesuggereerd docenten die de termijn van vijftienwerkdagen overschrijden, aan de schandpaal te nagelen door hunnamen openbaar te maken.

Samengevat constateert het auditteam dat de gesignaleerdeproblemen door alle betrokkenen worden herkend, maar dat voor eenoplossing vooral de communicatie tussen studenten en docenten moetworden verbeterd. Voor Biologie is daarbij het probleem dat eenherkenbarethuisbasis ontbreekt. Maar volgens het auditteam wordende knelpunten mede veroorzaakt doordat de faciliteiten vooronderwijs in de financiële pikorde van de faculteit duidelijklager staan dan die voor onderzoek. Bovendien zijn veel docenten ernog niet echt van overtuigd dat de student als klant moet wordengezien. Om de klantvriendelijkheid te verbeteren heeft het team totslot overigens een wel heel praktische suggestie van studentenovergenomen: zet een schaal snoepjes op de balie.

EH