Bureaucratie werkt komst buitenlandse studenten tegen

Body: 
Bijna de helft van de studenten van buiten deEuropese Unie kunnen pas na grote vertraging in Nederland aan deslag. Hun verblijfsaanvragen worden soms pas na negen maandenbehandeld, terwijl dat binnen drie weken zou moeten. Ookonderzoekers moeten erg lang wachten.

Verontrustend noemt de Nuffic de hindernissen die studenten enonderzoekers van buiten de EU moeten nemen voordat ze naarNederland kunnen afreizen. Deze organisatie voor de internationalesamenwerking in het hoger onderwijs baseert zich op een steekproefonder tien universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten.Daaruit blijkt dat verblijfsaanvragen voor mensen van buiten de EUstructureel vertraging oplopen.

Vooral de Nederlandse ambassades in Suriname, China, Oost-Europaen enkele Afrikaanse landen doen hun werk niet goed. Ze behandelende aanvragers onvriendelijk, geven verkeerde informatie of stellenten onrechte aanvullende eisen.

Ook in Nederland gaat het soms fout. Een aantal regionaleImmigratie- en Naturalisatiediensten (IND's) envreemdelingendiensten blijken de regels afwijkend toe te passen."Per stad kunnen de financiële eisen verschillen", concludeertde Nuffic.

Verder blijkt dat bureaucratie onderzoekers en docenten hetleven zuur maakt. Arbeidsbureaus willen bijvoorbeeld eerst eenverblijfsvergunning van de IND zien voordat ze een werkvergunningafgeven. Omgekeerd verlangt de IND eerst een werkvergunning voordatdeze dienst een verblijfsvergunning afgeeft.

Om dit soort Kafkaëske situaties te voorkomen, vraagt eenaantal instellingen zelf de vereiste documenten aan voor haargasten. Maar ook bij deze zogeheten verkorte procedure treedt bijdrie op de tien aanvragen aanzienlijke vertraging op.

Dat het ook anders kan, bewijst het Twentse instituut voorcartografie, ITC. Dat heeft veel moeite gedaan om eenvertrouwensband op te bouwen met de plaatselijkevreemdelingendienst en de IND. Een ITC-medewerker heeft zelfsformulieren van deze diensten in het Engels vertaald. Sindsdienworden aanvragen voor studenten en personeel snel behandeld. En alshet even tegenzit, wordt er samen naar een praktische oplossinggezocht. Zo'n aanpak, schrijft het Nuffic, lijkt haast een"noodzakelijke voorwaarde" om aanvragen vlot te laten verlopen.

HOP, MtW