Geen vuurwerk bij diplomatiek verkiezingsdebat

Body: 
Studenten moeten na vertrek van de universiteit hunkamer verlaten zodat eerstejaars er gemakkelijker een kunnenkrijgen. Dit was de meest opmerkelijke uitspraak van het groteverkiezingsdebat tussen drie studentpartijen afgelopen dinsdag inhet Educatorium, waar slechts een twintigtal belangstellenden op afkwamen en dat mat verliep.

De verkiezingen voor twaalf nieuwe studentleden voor deUniversiteitsraad 2000-2001 zijn in volle gang. Alle studentenkunnen tot en met 19 mei hun stem uitbrengen op een kandidaat vanhet Universitair Overleg Orgaan (UOO), Brug, Oeps of deVredespartij. De hoop is dat er dit jaar meer studenten zullenstemmen dan vorig jaar toen van de 21.020 studenten er slechtstwaalf procent een geldig stembiljet inleverde.

De interesse lijkt, afgemeten aan de opkomst bij hetverkiezingsdebat, ook niet groot te zijn. Aan het debat deden deeerste twee kandidaten van UOO, Brug en Oeps mee. De Vredespartij,die slechts één kandidaat heeft en vorig jaar meedeedonder de naam Melodie, liet om onbekende redenen verstek gaan. Inde zaal zaten nog geen dertig toehoorders van wie een groot deelmomenteel in de U-raad zit of zelf ook kandidaat is voor een van departijen.

Het debat zelf verliep mat. Pittige uitspraken bleven uit.Verder dan 'uitzoeken wat de 'gewone' student van allerlei zakenvindt' en 'deze stem laten doorklinken in de U-raad' kwamen dekandidaten niet hoewel er nog wel gesteggeld werd over wie degrootste en breedst georiënteerde achterban had. Pas na delunch bij de stelling: 'Is de universiteit verantwoordelijk voorstudentenhuisvesting', waren er echte verschillen te ontdekkentussen de partijen. Brug wil dat de universiteit eerstejaars alinprent zich als woningzoekende in te schrijven in Utrecht zodat zena een studie van vier, vijf jaar wellicht kans maken opzelfstandige woonruimte en hun kamer kunnen achterlaten voor nieuwestudenten. Het UOO wil nadenken over een campus maar voornamelijkenergie steken in het leefbaarder maken van De Uithof zodatforensstudenten zich tussen twee colleges in een beetje kunnenvermaken. Oeps vindt dat er gekeken moet worden naar welke bijdragede universiteit aan het kamerprobleem kan leveren zoals hetvrijgeven van grond waarop een studentencomplex kan wordengebouwd.

GK