Hoogleraar treedt terug na doorsluizen vakgroepsgeld

Body: 
Hoogleraar experimentele immunologie prof.dr. P.Capel heeft in overleg met de Raad van Bestuur van het UniversitairMedisch Centrum Utrecht (UMCU) besloten om zijn plaats in dedisciplinegroep Immunologie op te geven. Reden voor deze stap ishet feit dat Capel gedurende langere tijd en buiten medeweten vanzijn collega's onderzoeksgelden van derden naar een eigen rekeningin zijn woonplaats Nijmegen heeft doorgesluisd.

De zaak kwam dit voorjaar aan het rollen toen duidelijk werd datde financieel zeer succesvolle vakgroep Immunologie onverklaarbaretekorten bleek te hebben. Een in opdracht van het faculteitsbestuurverricht accountantsonderzoek maakte duidelijk dat dit kwam omdatinkomsten uit derde geldstroom-onderzoek en de opbrengst van deverkoop van aandelen Medarex (het bedrijf waarmee de immunologendankzij de inspanningen van Capel al enige tijd intensiefsamenwerken) door de hoogleraar Immunologie buiten de facultaireboekhouding om werden beheerd op een Nijmeegseprivérekening.

Volgens directeur Halkes van het UMCU hebben de accountantsbevestigd dat Capel gelden aan het budget van de vakgroep heeftonttrokken, maar stellen zij met nadruk dat van verduistering,zelfverrijking of frauduleus handelen geen sprake is geweest. Hetmotief voor de omstreden handelwijze van de ondernemendehoogleraar, die deze week zelf niet bereikbaar was voor commentaar,zou zijn geweest dat hij op deze manier meer greep kon houden ophet onderzoek. Halkes spreekt geruchten die in de faculteitcirculeren dat meerdere tonnen naar Nijmegen zijn overgemaakt,overigens ten stelligste tegen. Om welke bedragen het wel gaat, wilhij niet zeggen.

Ondanks de constatering van de accountants dat er geen sprake isgeweest van onrechtmatig handelen, bevestigt Halkes dat hetoptreden van Capel de verhoudingen binnen de vakgroep stevig onderdruk heeft gezet. Mede om die reden vormde de gang van zaken voorhet UMCU-bestuur voldoende aanleiding om Capel te vragen zijnfunctie van vakgroepsvoorzitter op te geven en zich terug tetrekken uit het onderzoek. De directeur ontkent dat er sprake isvan een disciplinaire maatregel en stelt dat Capel in overleg methet bestuur heeft gekozen voor een voortzetting van zijn loopbaanin het onderwijs. Hij zal zich met name gaan inzetten voor hetnieuwe curriculum van Geneeskunde.

Intussen is de disciplinegroep Immunologie met het bestuur vanhet medisch cluster in overleg over de mogelijke schade die degroep als gevolg van het optreden van Capel heeft geleden.Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek zal worden bezienof er aanleiding is omde groep uit het facultaire budget tecompenseren.

EH