ICT krijgt acht miljoen

Body: 
Het budget voor ICT in onderwijs en in mindere matevoor onderzoek wordt voor het komende studiejaar verdubbeld. In dekaderstelling die in juni wordt vastgesteld, wordt voorgesteld omhet uitgetrokken bedrag van vier miljoen in de begroting op tetrekken tot ruim acht.

De verdubbeling van het bedrag kwam voor bijna iedereen als eenverrassing. Zelfs voor ICT-directeur P. Schelleman die ondervoorbehoud zegt dat 'ls het zo is er volgend jaar een forse impulsaan ICT in onderwijs gegeven kan worden. "Maar er zal ook geld zijnvoor ICT in onderzoek want als research-universiteit moet je datwel doen."

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar vroeg deUniversiteitsraad het ICT-budget te vergroten. Voorgesteld werdhiervoor de volledige ACCU-reserve aan te wenden, het geld dat alopzij was gelegd voor het Academisch Computercentrum Utrechtvoordat het werd overgenomen door Cap Gemini. Volgens definanciƫle man van de universiteit P. Vijfhuizen, was dat toenniet mogelijk omdat er van dat geld nog andere lasten betaaldmoesten worden. Door meevallers is duidelijk geworden dat tochbijna heel de ACCU-reserve kan worden aangewend voor devernieuwingsimpuls voor computeronderwijs. Een bedrag van minstensacht miljoen. "In juni weten we zeker hoe hoog de ACCU-reservebedraagt, dus dan is het exacte bedrag bekend", zegtVijfhuizen.

GK