'Mijn campagne is niet groots opgezet'

Body: 
Diergeneeskundestudent Jochem Finnema (22) heeft zichverkiesbaar gesteld voor het Hoogheemraadschap De StichtseRijnlanden. "Dat heeft niks met Willem Alexander te maken. Waterheeft me altijd gefascineerd."

Veel mensen weten niet eens wat het Hoogheemraadschap is. Tochkrijgt iedere stemgerechtigde in Nederland half april een folderover de waterschappen en een oproep om te gaan stemmen in debrievenbus. Jochem: "Door die folder ben ik op het idee gekomen,dus niet doordat Willem-Alexander er mee kwam. Water heeft mijaltijd al gefascineerd. Vroeger als klein jongetje ging ik diepekuilen graven, en het verbaasde me dan dat er ineens water omhoogkwam. Ik kom uit Friesland waar mijn ouders een veehouderij hebben.Zij hebben direct te maken met waterstanden en dat soortdingen."

De bescherming van mensen, dieren, land en eigendommen tegenoverstromingen is de oudste taak van de waterschappen. Ook nu zorgthet Hoogheemraadschap voor het onderhoud, aanleg en beheer vandijken. Het bestuursorgaan gaat daarnaast over de vergunningen voorbedrijven die op het oppervlaktewater willen lozen, en isverantwoordelijk voor de waterstand en het zuiveren vanafvalwater.

"Het is mij niet helemaal duidelijk waar de taak van hetHoogheemraadschap begint en die van de Rijksoverheid ophoudt enandersom," zegt Finnema, die het allemaal maar op zich af laatkomen.

Hij aast op een plekje in het dertigkoppige algemeen bestuur."Ik moet ongeveer een keer per maand vergaderen. Hierdoor kan ikhet nog combineren met mijn studie. Ik doe het niet voor het geldwant ik krijg maar tweehonderd gulden per vergadering. Ik wil inhet Hoogheemraadschap omdat ik het interessant vind."

Jochem heeft vijfentwintig concurrenten. "Ik zou niet weten wieze zijn. Mijn campagne is niet groots opgezet. Ik heb A2 posterslaten maken, en ik heb een aantal interviews gegeven. Eigenlijk hebik geen idee wat mijn kansen zijn."

RC