Promovendi willen af van bursalenstelsel

Body: 
Het bursalenstelsel zou zo snel mogelijk afgeschaftmoeten worden. Dat zegt het 'Beurspromovendi-overleg Letteren'(BPO) in een evaluatierapport dat het vorige week uitbracht. In hetbursalenstelsel hebben promovendi een onduidelijke positie binnende universiteit, geen recht op sociale voorzieningen en beperktetoekomstperspectieven na de promotie, aldus BPO.

Voornaamste reden om het bursalenstelsel in 1996 in te voerenwaren de hoge wachtgelden die de universiteit moest betalen voorpromovendi die hun onderzoekstijd overschreden of nog nietdoorstroomden naar de arbeidsmarkt. Door jonge onderzoekers nietmeer in dienst te nemen als assistent-in-opleiding (aio), maar alsbursaal op basis van een vierjarige beurs met studentenstatus, werddat probleem opgelost. Sociale premies, reiskosten en wachtgeldbetaalt de universiteit niet in het bursalenstelsel.

In het evaluatierapport gaven 22 van de 39 beurspromovendi diebij Letteren aangesteld zijn hun oordeel over het stelsel. Ondankshet begrip dat er is voor de problemen met de wachtgelden, missenvrijwel alle promovendi een duidelijke juridische status, socialezekerheid én de mogelijkheid om onderwijs te geven - wat naarhun idee de kansen op de arbeidsmarkt zou verhogen. Ze verdienendan weliswaar iets meer dan aio's, maar een groot deel van dieinkomsten gaan op aan sociale verzekeringen waarvoor de bursaalzélf moet zorgen.

Het beurzenstelsel werd behalve bij Letteren ook nog ingevoerdbij Ruimtelijke Wetenschappen, Diergeneeskunde, Wijsbegeerte enGodgeleerdheid. De afspraak was in 1996 dat het beurzenstelsel inseptember 1998 geëvalueerd zou worden, maar zowel defaculteiten als de universiteit, zullen daar pas in december meeklaar zijn. BPO heeft nu alvast een voorzetje gegeven.

"Dat er snel duidelijkheid komt is in het belang van de nieuwegroep promovendi die in januari wordt aangesteld", zegt Helleke vanden Braber van BPO. Het Beurspromovendi-overleg hoopt dat deuitkomsten van het rapport mee zullen wegen in de latere facultaireevaluatie.

KH