Rapport Terphuis doorbraak vluchtelingenstudenten

Body: 
Het rapport Student of schoonmaker van de Utrechtserechtenstudent Sander Terphuis, heeft voor een doorbraak gezorgd inhet beleid voor vluchtelingstudenten. Naar aanleiding van ditrapport, dat in april verscheen, is er een wettelijke regeling inontwikkeling die de rechtspositie voor vluchtelingstudenten veiligmoet stellen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidheeft Terphuis persoonlijk betrokken bij het voorbereiden van ditwetsontwerp.

Student of schoonmaker heeft er bovendien voor gezorgd dat erKamervragen zijn gesteld over de positie van vluchtelingsstudenten.Daarnaast hebben de meeste grote gemeenten het rapport inmiddelsals leidraad genomen voor hun beleid.

Sander Terphuis deed zijn onderzoek naar de positie vanvluchtelingenstudenten voor de Wetenschapswinkel, in opdracht vande Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF. De conclusie van hetrapport is dat vluchtelingen die afgestudeerd arts of jurist zijn,in Nederland nog veel te vaak als schoonmaker of lasser moetenwerken. Een oorzaak hiervan is dat er geen eenduidig beleid is tenaanzien van vluchtelingen die in Nederland willen studeren.

In sommige gemeenten wordt soepel met de regels omgegaan enmogen hoog opgeleide vluchtelingen met behoud van hunbijstandsuitkering studeren. In andere gemeenten is dat niet hetgeval. Het hangt dus van hun woonplaats af of vluchtelingentoestemming krijgen met een uitkering te studeren.

Het UAF pleit ervoor dat vluchtelingenstudenten in Nederlandverder mogen studeren met behoud van hun bijstandsuitkering. Dit isnu opgenomen in het wetsvoorstel.

Met het rapport van Terphuis, zelf vluchtelingstudent uit Iran,kon de UAF aantonen hoe verschillend wordt omgegaan met erkendevluchtelingen die naar een hogeschool of universiteit willen, maarte oud zijn om studiefinanciering te krijgen. Het gaat hierbij vaakom mensen die in het bezit zijn van een diploma uit het land vanherkomst, dat in Nederland niet geldt. Zij hoeven meestal geen heleopleiding meer te volgen om een erkend diploma te krijgen.

In Utrecht studeren momenteel 206 vluchtelingen metfinanciƫle ondersteuning van het UAF, waarvan 95 aan deuniversiteit en 111 aan de hogeschool. "Die vluchtelingstudentenbeschouwen mij nu als held", zegt Terphuis. "Ze zijn er heel blijmee dat er iets concreets gaat gebeuren. Ikzelf ook natuurlijk. Nukrijgen we echt de kans ons te bewijzen."

JV