Ruzie tussen kerken en UU lijkt beslecht

Body: 
De kerken zullen intensief betrokken worden bij devernieuwing van het onderwijs van de Utrechtse faculteitGodgeleerdheid.

Met onder meer deze toezegging die moet leiden tot een nieuweovereenkomst, heeft het college van bestuur de onenigheid tussen defaculteit Godgeleerdheid en de Samen op Weg-kerken weten te sussen.Ook heeft het college van bestuur aan de kerken beloofd deklassieke vorm van de theologie volledig te garanderen. Tot hetmoment van invoering van het Angelsaksische bachelor master-systeemzullen er bovendien geen wijzigingen worden aangebracht in hetonderwijsprogramma ten aanzien van de vakken die door de kerkelijkedocenten worden gegeven.

Het conflict ontstond enkele maanden geleden toen de faculteithaar toekomstplannen presenteerde. De kerken waren bang dat huntoekomstige predikanten een klassieke basis - het theologischvakmanschap - zouden moeten missen.

Ook in de toekomst als het bachelor master-syteem van startgaat, zullen de kerken invloed blijven houden op de zogenoemde'professioneel Master' die toegang geeft tot de kerkelijkeopleiding waar een student tot dominee wordt opgeleid. Deze master,zal net als de twee andere mastertrajecten binnen Godsgeleerdheid(de 'onderzoeksmaster' en het communicatie en educatie-traject),toegang bieden tot een promotie. Deze theologische opleiding wordtafgestemd op de wensen van de kerken. Ook komt er overleg over hetmoment waarop een student (klassiek) talenonderwijs moet volgen. Indecember volgt een tweede overleg tussen de kerken en het collegevan bestuur.

GK