'Studenten-CAO slaat niet aan in Utrecht'

Body: 
Studenten moeten hun rechten niet langer bij ministerHermans willen veilig stellen. Ze kunnen veel beter zaken doen metde universiteiten en hogescholen, want die hebben veel meer tezeggen dan de minister. Dat vindt Rien Meijerink, de vertrekkendevoorzitter van de VSNU, de vereniging van universiteiten.Landelijke studentenbond LSVb en Utrechtse studentenvakbond USFzijn het daar niet mee eens.

Meijerink wil dat er een 'CAO' voor studenten komt, waarin derechten en plichten van studenten worden veiliggesteld. In zo'nCAO, door Meijerink 'charter' genoemd, moeten ook de'leveringsvoorwaarden' voor het onderwijs worden vermeld. Decharters zouden het huidige studentenstatuut moeten vervangen. Inzo'n statuut wordt studenten zwart op wit beloofd dat ze'studeerbaar' onderwijs krijgen. Uit angst voor claims hebben veelinstellingen deze statuten laten opstellen door juristen. Daardoorzijn ze onleesbaar, vaag en onwerkbaar. Meijerink denkt dat alselke opleiding een charter opstelt, studenten concretere afsprakenkunnen maken.

LSVb voorzitter Fransien van ter Beek is terughoudend over hetidee van een charter. "Universiteiten en hogescholen willenhelemaal geen zaken met ons doen. Dat merken we elke keer weer.Waarom zou dat nu opeens anders zijn? Ook Meijerink heeft al vijfjaar zonder resultaat voor die charters gepleit."

USF Studentenvakbond ziet de vervanging van studentenstatutendoor charters ook niet zitten. De vakbond helpt op basis van hetstatuut Utrechtse studenten met klachten. "Ons steunpunt bemiddeltbij decanen en die nemen ons serieus. De universiteit is ernatuurlijk ook op uit om studenten het best mogelijke onderwijs tebieden", zegt bestuurslid onderwijs Fieke Raaijmakers. Volgens hetUSF zijn er bepaalde nieuwe situaties waarbij het statuut nietvoldoet, maar is een aanpassing van het statuut logischer dan hetopstellen van een charter. "Waarom zou dat ook geen juridischgedrocht worden?" vraagt voorzitter Jochem Sprong zich af. "Deafspraken tussen onderwijsinstelling en student liggen al vast inhet statuut. Als dat onder de aandacht wordt gebracht, hoeft erniet veel te veranderen."

HOP / JV / EHo

Zie ook de Opinie (Rubrieken)